Sąd Unii Europejskiej nie znalazł podstaw do zawieszenia wykonalności decyzji Komisji Europejskiej legalizującej przekazywanie danych osobowych z państw UE do Stanów Zjednoczonych.

Chodzi o porozumienie znane jako umowa ramowa – DPF (od angielskiej nazwy Data Privacy Framework), obowiązujące od lipca tego roku. Komisja potwierdziła, że DPF wprowadza mechanizmy gwarantujące, iż dane Europejczyków są chronione w USA na poziomie porównywalnym z tym, jaki zapewniają unijne przepisy RODO. Dzięki temu DPF jest obecnie podstawą prawną do transferu danych za ocean.

Umowę ramową zakwestionował jednak Philippe Latombe, deputowany francuskiego Zgromadzenia Narodowego, który 6 września złożył do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o unieważnienie decyzji KE.

Philippe Latombe uważa, że DPF narusza jego prawa, gdyż nie jest zgodne z RODO ani z Kartą praw podstawowych UE. Wskazał m.in., że choć w USA powstał organ mający rozpatrywać m.in. skargi na udostępnianie danych osobowych amerykańskim służbom wywiadowczym, to wbrew nazwie (Sąd Kontroli Ochrony Danych Osobowych) nie jest on sądem, a prezydent USA może anulować jego decyzje.

Francuski poseł złożył też wniosek o zastosowanie środka tymczasowego w postaci nakazu zawieszenia wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadnił to poważną i nieodwracalną szkodą, jaką wyrządza mu stosowanie DPF. Jak stwierdził, korzysta m.in. z usług Microsoftu i Google’a, więc jego dane osobowe mogą być przekazywane do USA, a tam wykorzystywane przez agencje wywiadowcze bez odpowiedniej kontroli.

Rozpatrując ten ostatni wniosek, Sąd UE zaznaczył, że akty przyjęte przez instytucje UE korzystają z domniemania legalności. Dlatego postanowienie o zawieszeniu ich wykonania może zostać wydane jedynie w wyjątkowych okolicznościach i wymaga wykazania łącznie pilnej potrzeby zastosowania tego środka oraz uzasadniających to podstaw faktycznych i prawnych.

Tymczasem Philippe Latombe nie wykazał poniesionej szkody. Zdaniem sądu skarżący ograniczył się „do ogólnego opisu skutków i negatywnych aspektów zaskarżonej decyzji”. Wniosek o zawieszenie stosowania DPF został więc odrzucony.©℗

orzecznictwo