Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada firmę, czyli nazwę, pod którą działa. Określa się ją w umowie spółki oraz ujawnia w KRS. Jakie wymogi powinna spełniać firma danej spółki, aby nie przysparzała ewentualnych problemów prawnych?

Dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW / nieznane

Zakazane jest używanie firmy (nazwy) niedostatecznie odróżniającej się od tej, która należy do innego przedsiębiorcy działającego na tym samym rynku. Oznaczenie, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy wcześniej wybranej do oznaczenia innego przedsiębiorstwa, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Używana przez konkretny podmiot firma ma bowiem znaczny wpływ m.in. na pozyskiwanie klientów. Spółka, której prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania takich praktyk, chyba że nie są one bezprawne. W razie dokonanego naruszenia ma ona także prawo domagać się usunięcia jego skutków oraz opublikowania – np. w określonych mediach – oświadczenia o odpowiedniej treści i formie. W razie powstania szkody majątkowej można wystąpić o jej naprawienie lub wydanie korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Zwrócono m.in. na to uwagę w wyroku Sądu Najwyższego z 2 marca 2022 r. (sygn. akt II CSKP 253/22).

Dlatego przy wyborze firmy (nazwy) niezbędne jest w pierwszym rzędzie zorientowanie się, jakich nazw używają podmioty prowadzące działalność gospodarczą na „tym samym rynku”. Pojęcie to definiuje się przy użyciu kryterium geograficznego i produktowego. Rynek właściwy geograficznie obejmuje obszar, na którym działają konkretni przedsiębiorcy. Natomiast za funkcjonujących na tym samym rynku produktowym uważa się tych przedsiębiorców, którzy oferują produkty służące zaspokajaniu identycznych potrzeb oraz mających zbliżone cechy i właściwości.

Z tych względów, już na etapie zakładania spółki, należy dokładnie sprawdzić, czy firma, którą zamierza się dla niej wybrać, nie jest „zajęta” przez innego przedsiębiorcę. Można to zrobić za pośrednictwem KRS albo przynajmniej wyszukiwarki internetowej. ©℗

Not. KT