Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. powoduje jej rozwiązanie. Następuje ono po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z KRS.

Czy możliwe jest jednak dalsze działanie spółki, mimo zakończenia postępowania upadłościowego?

Dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW / nieznane

Tak. Mimo postawienia spółki w stan upadłości trzeba dokonać dokładnego przeglądu jej majątku. Zdarza się bowiem, że syndyk pomija określone składniki majątkowe. Ponadto pewne elementy majątku nie wchodzą do masy upadłości. W efekcie wykreślenie spółki z KRS powoduje, że jej wierzyciele mogą mieć problemy z odzyskaniem długu z pozostałego majątku. Zwrócono na to uwagę w postanowieniu Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 238/22).

Jeśli więc spółka, mimo zakończenia postępowania upadłościowego, posiada majątek, to trzeba rozważyć zasadność wykreślenia jej z KRS. W takim przypadku spółka może decydować o swoim losie. Ma ona prawo zgłosić sprzeciw co do wykreślenia jej z rejestru i podjąć działalność. Trudno bowiem wykreślić spółkę, gdy w dalszym ciągu dysponuje ona majątkiem i w przewidziany prawem sposób wyraża wolę dalszego istnienia. W takiej sytuacji wspólnicy mogą podjąć uchwałę w sprawie dalszego działania spółki. Jeżeli zgromadzenie wspólników podejmie jednomyślnie uchwałę, to wniosek o jej wykreślenie z rejestru powinien zostać oddalony. Takie rozstrzygnięcie jest korzystne także dla wierzycieli spółki. Może się bowiem okazać, że w jej majątku pozostają jednak składniki nieobjęte wcześniej masą upadłości. Otwiera się wtedy droga do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie, w jakim wierzyciele nie zaspokoili swoich roszczeń w postepowaniu upadłościowym. Gdyby wykreślić spółkę z KRS, to przestałaby ona istnieć, a wierzyciele nie mieliby już szans na odzyskanie długu.

Spółka nie ulegnie również rozwiązaniu, gdy postępowanie upadłościowe zakończy się zaspokojeniem w całości roszczeń wszystkich wierzycieli. Skoro spłaci ona swoje długi, to może działać dalej. Spółka nie ulega też rozwiązaniu, gdy postępowanie upadłościowe zostaje uchylone lub umorzone. ©℗

Not. KT