Analizę podanego zapytania należy przeprowadzić z uwzględnieniem stosownych regulacji kodeksu karnego (dalej: k.k.), gdyż mamy tu do czynienia ze świadomym uszkodzeniem mienia. Na szczególną uwagę zasługuje art. 288 k.k. Zgodnie z par. 1 tego przepisu, „kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu”. Z kolei w par. 2 art. 288 czytamy, że „W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Co ważne, ściganie przestępstwa określonego w par. 1 lub 2 art. 288 następuje na wniosek pokrzywdzonego (par. 4).

Nie tylko właściciel