Opłata targowa ma swoje normatywne źródło w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Jej art. 15 ust. 1 wskazuje, że rada gminy może wprowadzić opłatę targową, którą pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Przy czym nie podlega jej sprzedaż prowadzona w budynkach lub w ich częściach. Z kolei zgodnie z ust. 2 art. 15 targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Decyduje uchwała