Prace parlamentarne nad przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie od kwietnia praktycznie zamarły. Dlatego podjęcie ich na nowo dopiero we wrześniu (cała ustawa ma wejść w życie sześć miesięcy po publikacji) spowodowało konieczność przesunięcia terminów wprowadzenia niektórych wymagań dla instytucji pożyczkowych. Takich jak choćby podniesienie minimalnego kapitału zakładowego z 200 tys. zł do 1 mln zł.
Pierwotnie projekt przewidywał, że podmioty już działające na rynku będą miały na to czas tylko do końca 2022 r. W przeciwnym razie 1 stycznia 2023 r. zostałyby wykreślone z rejestru instytucji pożyczkowych. Teraz ten termin ma być wydłużony do 1 stycznia 2024 r., przy czym do 30 listopada przyszłego roku firmy pożyczkowe mają poinformować Komisję Nadzoru Finansowego (która na mocy tej ustawy ma przejąć nad nimi nadzór) o podjętych działaniach zmierzających do spełnienia tych wymogów. Także pierwsza obowiązkowa składka do KNF na pokrycie kosztów (0,5 proc. przychodów uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego za poprzedzający rok obrotowy, ale nie mniej niż równowartość 5 tys. euro) będzie wymagana od 2024 r.