Hotel nie jest operatorem kablowym, nawet jeśli drogą kablową rozprowadza do pokoi gościnnych sygnał telewizji satelitarnej. Tym samym nadawcy nie mogą mu zabronić udostępniania swych audycji ani żądać za to dodatkowej opłaty – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok jest ważny dla branży hotelarskiej, gdyż blokuje możliwość żądania od niej dodatkowych opłat bezpośrednio na rzecz nadawców. I tak musi ona je odprowadzać do organizacji zbiorowego zarządzania, jeśli ma zainstalowane telewizory. Niemiecka stacja RTL chciała dodatkowo, aby w przypadku rozprowadzania sygnału satelitarnego hotele były traktowane na tych samych zasadach co operatorzy telewizji kablowych. To zaś nakładałoby na nich dodatkowe obowiązki i opłaty.
Rozstrzygnięty przez TSUE wniosek prejudycjalny związany jest z procesem toczącym się przed portugalskimi sądami. Wytoczyła go wspomniana stacja RTL, której sygnał – za pośrednictwem satelity – trafia również do Portugalii. RTL w wielu krajach UE zawarła umowy licencyjne nie tylko z operatorami telewizyjnymi, lecz także z hotelami. Jedna z największych grup hotelarskich w Portugalii, Grupo Pestana oraz jej spółka zależna, Salvor, odmówiły jednak podpisania takiej umowy, choć również udostępniają gościom sygnał telewizji satelitarnej. Niemiecka stacja wniosła pozew o stwierdzenie, że odbiór i retransmisja jej programów w pokojach hotelowych stanowią czynność publicznego udostępniania programów, a zatem jako takie podlegają obowiązkowi uzyskania uprzedniego zezwolenia RTL.
W pierwszym pytaniu skierowanym do TSUE Sąd Najwyższy Portugalii zastanawiał się nad tym, czy pojęcie „retransmisji drogą kablową” można rozciągnąć na podmioty, które nie są tradycyjnymi operatorami kablówek. Drugie w sposób konkretny zmierzało do rozstrzygnięcia, czy rozpowszechnianie programów kanału telewizyjnego nadawanych drogą satelitarną za pośrednictwem różnych odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w pokojach hotelowych za pomocą kabla koncentrycznego stanowi retransmisję w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 93/83/EWG w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową.
TSUE podkreślił, że dyrektywa reguluje prawa do retransmisji drogą kablową w stosunkach między właścicielami praw autorskich i pokrewnych z jednej strony a operatorami kablowymi z drugiej. Za tych ostatnich nie można zaś uznać przedsiębiorstw hotelowych, choćby z tego względu, że ich główną działalnością nie jest retransmisja programów. Chodzi o tradycyjnie rozumiane kablówki, czyli profesjonalnych operatorów.
Co więcej, uwzględnienie roszczeń wysuniętych przez RTL oznaczałoby znaczne poszerzenie praw pokrewnych nadawców.
„Wykładnia, która włączyłaby w zakres pojęcia operatora sieci kablowej (…) każdy podmiot dokonujący retransmisji drogą kablową (...), nawet jeśli działalność zawodowa tego podmiotu nie polega na eksploatacji tradycyjnej sieci kablowej, w rzeczywistości prowadziłaby bowiem do rozszerzenia zakresu prawa pokrewnego przewidzianego (…) utożsamiając je z wyłącznym prawem do publicznego udostępniania, takim jak przewidziane w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 na rzecz autora” – uzasadniono wyrok.

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 8 września 2022 r. w sprawie C-716/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia