Spółki handlowe mogą łączyć się ze sobą. Połączenie jest procedurą sformalizowaną. Jej podstawę stanowi plan połączenia. Do planu należy załączyć określone dodatkowe dokumenty. Czy brak któregoś z nich uniemożliwia przeprowadzenie połączenia?

Dr Marcin Borkowski radca prawny w Gww
Plan określa szczegółowe zasady połączenia. Do planu trzeba załączyć m.in. projekt uchwały o połączeniu spółek, projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej, a także dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej.
Zdarza się, że łączące się spółki, sporządzając plan połączenia, nie załączają do niego pewnych dokumentów. Skutki błędów formalnych w trakcie połączenia omówiono w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 10 marca 2020 r. (sygn. akt I AGa 98/19). Rozpatrywana sprawa dotyczyła tego, że w trakcie postępowania połączeniowego do planu nie dołączono dokumentu obejmującego wycenę majątku spółki przejmowanej. Sąd podkreślił, że tego rodzaju uchybienie proceduralne nie stanowiło przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały wspólników w sprawie wyrażenia zgody na połączenie. Wynikało to z faktu, że już w treści planu połączenia zawarto wszystkie elementy wymagane przez przepisy prawa.
W wyroku zwrócono uwagę, że wystąpienie z powództwem o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników w sprawie połączenia dopuszczalne jest także po dniu połączenia, czyli już po faktycznym zakończeniu procedury połączeniowej. Jednak uchybienia w procesie przygotowania połączenia nie muszą skutkować nieważnością uchwały wspólników w sprawie połączenia. Plan stanowi ocenę zarządu, czy połączenie jest w interesie spółki. Wspólnicy mogą tej oceny nie podzielić i odmówić podjęcia uchwały. Mogą też podjąć uchwałę odmiennej treści.
W każdym przypadku zaskarżania uchwał samo wskazanie formalnego naruszenia nie jest wystarczające. Konieczne jest bowiem wykazanie, że mogło ono doprowadzić do wadliwości samej uchwały wspólników. Zatem, aby unieważnić uchwałę w sprawie połączenia, trzeba udowodnić, że zaistniałe naruszenia proceduralne miały wpływ na jej treść. ©℗
Not. KT