Chodziło o zakład budżetowy administrujący gminną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, w skład której wchodziły: urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków i stacja pomp podciśnieniowych.
Zasadniczo zakład realizuje zadanie własne gminy, czyli zapewnia mieszkańcom wodę i odbiór ścieków.