Z opisu wynika, że przedsiębiorca nabył w trakcie licytacji komorniczej ruchomość w postaci pojazdu użytkowego. Zapewne uiścił już cenę nabycia komornikowi. Z formalnego punktu widzenia pojazd ten stanowi własność przedsiębiorcy i rzecz jasna powinien mieć prawo do dysponowania nim. Zgodnie bowiem z art. 879 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), „kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia”.
Mechanizm ochronny