Rozwiązanie problemów wynikających z braku całościowego uregulowania ładu przestrzennego gospodarowaniem przestrzennym oraz ochrona istniejących inwestycji przed nadmierną ingerencją dużych inwestorów. To główne cele projektu kompleksowej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych aktów prawnych. Pracuje nad nią resort rozwoju i technologii.

Jak wskazuje ministerstwo, jedną z głównych bolączek utrudniających procesy inwestycyjne jest przewlekłość procedur podczas uchwalania aktów planistycznych. Dodatkowo, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które na poziomie gminy jest przygotowywane przez specjalistów, zazwyczaj nie przekłada się bezpośrednio na wydawane decyzje administracyjne. Chaos potęguje również to, że na terenach nieobjętych planami miejscowymi panuje w dużej mierze samowola. W rezultacie gotowe obiekty nie są zabezpieczone przed nowymi projektami, które nierzadko pogarszają sytuację mieszkańców czy inwestorów.
Jednym z proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie nowego aktu prawa miejscowego – planu ogólnego, uchwalanego obowiązkowo dla każdej gminy. Nie będzie on co prawda wiążący w zakresie m.in. procedur budowlanych, ale ma pomóc w prostszym i schematycznym określaniu sposobów i granic zagospodarowania przestrzeni. Dzięki nowemu dokumentowi gminy mają zyskać także większy wpływ na wyznaczanie obszarów uzupełniania zabudowy. Dodatkowo, na mocy nowelizacji ma powstać Rejestr Urbanistyczny, prowadzony w formule online (ruszy w 2026 r.). Dostęp do niego zyska każdy zainteresowany, co – zdaniem ministerstwa – przyczyni się zarówno do zwiększenia transparentności procesów inwestycyjnych, jak i ułatwi zebranie wszystkich rozrzuconych danych w jednym miejscu.
Zaproponowano też utworzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego, który zastąpi dotychczasowe uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Resort przewiduje, że większość przepisów wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji i opiniowania