Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i ochrony socjalnej kierowcom przy jednoczesnym poszanowaniu uczciwej konkurencji przewoźników drogowych – to główne założenia projektu ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego. Wczoraj został on opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawa ma implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. Przepisy mają mieć zastosowanie do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę do pracy na terytorium Polski w związku z realizacją usługi transportu drogowego. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 r. wynika, że może chodzić o ponad 39,5 tys. firm.
Podstawowym obowiązkiem takich przewoźników – poza zapewnieniem kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia – będzie zgłoszenie delegowania pracownika najpóźniej w momencie rozpoczęcia tej czynności. Odbywać się to będzie za pomocą internetowego formularza. Zgłoszenie będzie zawierało m.in. nazwę przewoźnika, dane kontaktowe osoby zarządzającej transportem, dane kierowcy, datę rozpoczęcia kontraktu z pracownikiem, przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania, dane pojazdu oraz ogólną informację o rodzaju ładunku (np. przewóz rzeczy, osób czy przewóz międzynarodowy albo kabotażowy).
Dodatkowym obowiązkiem będzie zapewnienie, aby kierowca podczas wyjazdu dysponował określonymi dokumentami w formie papierowej lub elektronicznej, co pozwoli zweryfikować przestrzeganie wymogów ustawy w trakcie kontroli drogowej. Kontrole te będą wykonywali pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego. Z kolei warunkom pracy kierowców będą przyglądać się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt ustawy określa też zasady współpracy pomiędzy tymi organami i ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich.
Na wniosek organów przewoźnik z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Polski będzie zobowiązany do niezwłocznego przesłania (nie później niż w terminie ośmiu tygodni po okresie delegowania): potwierdzenia zgłoszenia delegowania, dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia kierowcy, kontraktu z nim, ewidencji czasu pracy oraz dowodów wpłat wynagrodzenia.
Przewidziane są również kary finansowe. Zgodnie z dyrektywą nr 2020/1057 kary za nieprzestrzeganie przepisów implementujących tę regulację muszą być skuteczne, proporcjonalne i niedyskryminujące. Rodzimy projektodawca – konkretniej Ministerstwo Infrastruktury – zaproponował wykaz naruszeń oraz wysokości kar pieniężnych za ich naruszenie w załączniku do przygotowywanej ustawy. Przykładowo kierowca delegowany do Polski ma podlegać karze grzywny w wysokości 500 zł za nieokazanie kopii zgłoszenia delegowania w trakcie kontroli drogowej. Z kolei przewoźnikowi delegującemu kierowców ma grozić kara pieniężna w przedziale 2–3 tys. zł za każde naruszenie obowiązków lub warunków określonych w projektowanej ustawie. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji