Ustawa ta była częścią pakietu 100 zmian dla firm. Resort stwierdza w dokumencie, że „udało się osiągnąć zakładane cele”, a zmiany „przyczyniły się generalnie do usprawnienia załatwiania spraw administracyjnych”. Przyznaje jednocześnie, że w mniejszym stopniu, niż zakładano, wykorzystywane są przepisy dotyczące mediacji.
Analiza, którą MRiT przekazało do konsultacji m.in. organizacjom pracodawców, powstała na podstawie ankiet. Przepytano 49 samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO), 16 urzędów wojewódzkich, 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, 4 urzędy centralne (Główny Urząd Miar, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwową Inspekcję Pracy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) oraz wszystkie ministerstwa.