Opinia jest o tyle istotna, że dotyczy kolejnej próby nałożenia dodatkowych obowiązków na właścicieli hoteli, którzy udostępniają gościom w pokojach telewizory. Muszą oni odprowadzać związane z tym opłaty do organizacji zbiorowego zarządzania. Niemiecka stacja RTL chciała zaś nadto, aby w przypadku rozprowadzania sygnału satelitarnego byli traktowani na tych samych zasadach co operatorzy telewizji kablowych.
Skierowany do TSUE wniosek prejudycjalny związany jest z procesem toczącym się przed portugalskimi sądami. Wytoczyła go niemiecka stacja RTL, której sygnał – za pośrednictwem satelity – trafia również do Portugalii. RTL w wielu krajach UE zawarła umowy licencyjne nie tylko z operatorami telewizyjnymi, lecz także z hotelami. Jedna z największych grup hotelarskich w Portugalii – Grupo Pestana oraz jej spółka zależna Salvor odmówiły jednak podpisania takiej umowy, choć również udostępniają swym gościom sygnał telewizji satelitarnej. Niemiecka stacja wniosła o stwierdzenie, że odbiór i retransmisja jej programów w pokojach hotelowych stanowią czynności publicznego udostępniania programów, a zatem jako takie podlegają obowiązkowi uzyskania uprzedniego zezwolenia RTL.
W pierwszym pytaniu skierowanym do TSUE sąd najwyższy Portugalii zastanawia się nad tym, czy pojęcie „retransmisji drogą kablową” można rozciągnąć na podmioty, które nie są nadawcami. Drugie w sposób konkretny zmierza do rozstrzygnięcia, czy rozpowszechnianie programów kanału telewizyjnego nadawanych drogą satelitarną za pośrednictwem różnych odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w pokojach hotelowych za pomocą kabla koncentrycznego stanowi retransmisję w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 93/83/EWG w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową.
Reklama
Rzecznik generalny Giovanni Pitruzzella w swej opinii opowiedział się za tym, żeby pojęcie „retransmisji drogą kablową” odnosić wyłącznie do operatorów kablowych, którzy dokonują takiej retransmisji jako profesjonalni operatorzy w ramach tradycyjnej sieci kablowej. Co za tym idzie, przedsiębiorstwo hotelowe, dostarczając sygnał do telewizorów w pokojach gości, nie dokonywało retransmisji, gdyż nie jest operatorem kablowym.
„W niniejszej sprawie jest oczywiste, że hotel nie czerpie żadnej szczególnej korzyści finansowej z retransmitowania w pokojach hotelowych niekodowanych programów telewizyjnych na użytek gości hotelowych, ponieważ ustalenie ceny pokoju jest, zgodnie z powszechnym doświadczeniem, całkowicie niezależne od tej okoliczności” – podkreślił rzecznik w swej opinii.
Co więcej, roszczenia wysuwane przez RTL nie mają żadnego wpływu na prawa autorskie. Dotyczą tak naprawdę praw nadawców. Przyjęcie wykładni sugerowanej przez niemiecką stację oznaczałoby znaczne rozszerzenie przysługujących jej uprawnień.
„Skutkowałoby to natomiast przyjęciem ram, w których zasadniczo sam fakt, że podmiot dokonujący retransmisji bezpłatnych programów telewizyjnych za pomocą kabla koncentrycznego w danym obiekcie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, jest równoznaczny z tym, że podmiot ów jest profesjonalnym operatorem kablowym” – zwrócił uwagę rzecznik. ©℗

orzecznictwo

Opinia rzecznika generalnego TSUE z 10 marca 2022 r. w sprawie C-716/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia