Kto ma obowiązek Do kogo przesłać Uwagi Podstawa prawna
Opłata roczna za utrzymanie wpisu o firmie w rejestrze BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)Termin: do 28 lutego 2022 r.
Podmioty zarejestrowane w rejestrze BDO, które:‒ wprowadzają sprzęt lub są autoryzowanym przedstawicielem;‒ wprowadzają baterie lub akumulatory;‒ wprowadzają pojazdy;‒ są producentem, importerem lub wewnątrz wspólnotowym nabywcą opakowań;‒ wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe. Na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego Opłaty rocznej nie trzeba wpłacać:• w roku, w którym przedsiębiorca uiścił opłatę rejestrową;• jeśli podmiot składając wniosek o wpis do rejestru, przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie EMAS.Uwaga! Niektóre grupy przedsiębiorców (np. sklepy i hurtownie wprowadzające jednorazowe torby, zbierający czy przetwarzający odpady) wprawdzie podlegają wpisowi do BDO, ale rocznej opłaty nie uiszczają. • art. 57 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)Wysokość opłaty:• rozporządzenie ministra środowiska z 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej i rocznej (Dz.U. poz. 184)
Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)Termin: do 28 lutego 2022 r.
• Podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisję• Osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, ale korzystają ze środowiska w zakresie wymagającym uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego. Raport wprowadza się do krajowej bazy przez stronę internetową KOBiZE (www.krajowabaza.kobize.pl) za pośrednictwem elektronicznego konta, odrębnie dla każdego zakładu lub miejsca korzystania ze środowiska. Informacje zawarte w krajowej bazie są wykorzystywane m.in. na potrzeby systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. • ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1077; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2127)• rozporządzenie ministra środowiska z 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. poz. 1877)
Zaświadczenie o zużytym sprzęcieTermin: do 28 lutego 2022 r.
Prowadzący zakład przetwarzania Zaświadczenie udostępnia się marszałkowi województwa, wprowadzającemu sprzęt albo organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którymi prowadzący zakład zawarł umowę. Do końca 2022 r. należy robić to według nieobowiązującego zaświadczenia z rozporządzenia ministra środowiska z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 818). • art. 53 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)
Sprawozdanie za 2021 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazach cieplarnianych (F-gazów) i pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianychTermin: do 28 lutego 2022 r.
Podmioty:‒ przywożące do Polski lub wywożące z niej ww. substancje lub produkty i urządzenia je zawierające;‒ stosujące substancje w produkcji, instalowaniu, serwisowaniu lub konserwacji, naprawie i likwidacji urządzeń oraz innych procesach;prowadzące ich odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie;‒ użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych. Sprawozdanie składa się do bazy BDS (Baza Danych Sprawozdań) w formie formularzy elektronicznych na stronie www.bds.ichp.pl. Dane o systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach zawierających halony i przeznaczonych do zastosowań krytycznych, będących wyposażeniem jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, są przekazywane do ministra obrony narodowej także do 28 lutego za 2021 r.Uwaga! Dane wynikające ze sprawozdań należy przekazać też Komisji Europejskiej do 31 marca za poprzedni rok. • art. 40 ustawy z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065)
Wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska: emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, emisje do atmosferyTermin: do 31 marca 2022 r.
• Przedsiębiorcy• Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe)• Osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej• Osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia (np. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego);• Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą, np. szkoły, przedszkola, szpitale urzędy, zarządy dróg itp.• Hodowcy – osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego Sprawozdania (zwane wykazami) za 2021 r. składa się do marszałka województwa. W tym samym terminie wnosi się również opłatę (konta dla danego województwa można znaleźć na stronie WWW odpowiedniego urzędu marszałkowskiego). Nie wnosi się opłat, których roczna wysokość przekazywana na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, ale w razie kontroli trzeba umieć wykazać, że opłata nie sięgnęła 100 zł.Uwaga! Wykazy dotyczące emisji do powietrza powinny być spójne ze sprawozdaniami wprowadzanymi do KOBiZE. • ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2338) • ustawa z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 332)Wysokości stawek i zasady obliczania: • obwieszczenie ministra klimatu z 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M.P. poz. 961)• rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 2490)Wzory wykazów: • rozporządzenie ministra klimatu z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. poz. 2443)
Sprawozdania i opłata produktowa za opakowaniaTermin: do 15 marca 2022 r.
Wprowadzający produkty w opakowaniach, czyli przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:‒ wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym znakiem towarowym lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,‒ pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,‒ prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 mkw., sprzedający produkty tam pakowane,‒ prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 mkw., sprzedający produkty tam pakowane. Sprawozdania składa się wyłącznie przez BDO. Opłaty wnosi się za rok poprzedni do marszałka województwa. Nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony (1 Mg). Zwolnienie jest w ramach pomocy de minimis. Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku. • ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)Stawki: • rozporządzenie ministra środowiska z 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. poz. 1972)Poziomy: • załącznik nr 1 do ustawy opakowaniowej określający poziomy odzysku i recyklinguOpakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych:• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz.U. poz. 2310)Wykaz opakowań: • rozporządzenie ministra środowiska z 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. poz. 1274)
Opłata na publiczne kampanie edukacyjne ‒ dla wprowadzających produkty w opakowaniachTermin: opłata – do końca roku kalendarzowego, sprawozdanie – do 15 marca 2022 r.
Jak wyżej Należy przekazać w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2 proc. wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony (1 Mg). Zwolnienie jest w ramach pomocy de minimis. Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku. • art. 19 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)
Kto ma obowiązek Do kogo przesłać Uwagi Podstawa prawna
Sprawozdanie i opłata recyklingowa za torby folioweTermin: sprawozdanie ‒ do 15 marca 2022 r., opłaty – kwartalnie
Prowadzący sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy w udostępniane tam w torby z tworzywa sztucznego. Sprawozdania składa się wyłącznie przez BDO. Opłata recyklingowa jest wnoszona kwartalnie na konto marszałka województwa, w terminie do 15. dnia miesiąca następują cego po kwartale, w którym została pobra- na. To znaczy, że najbliższy termin płatności przypada 15 kwietnia (za I kw. 2022 r.). Nie płaci się za torby wykorzystane do produktów spożywczych o grubości nie większej niż 15 mikrometrów. • art. 40a i nast. ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)Stawki opłat:• rozporządzenie ministra środowiska z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1639)
Sprawozdanie i opłata produktowa za produkty (oleje, preparaty smarowe, opony)Termin: sprawozdanie ‒ do 15 marca, opłaty – do 31 marca 2022 r.
Przedsiębiorcy:‒ wprowadzający po raz pierwszy na teren kraju produkty; ‒ importujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym stanowiących przynależność lub część składową innych produktów (pojazdów). Sprawozdanie za rok poprzedni wnosi się przez BDO. Opłaty uiszcza się marszałkowi województwa. Przepisy dotyczą także przedsiębiorców sprowadzających produkty na własny użytek.Nie wnosi się opłaty produktowej, jeżeli łączna jej wysokość nie przekracza 100 zł.Uwaga! Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO. • ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1903)Stawki opłat: • rozporządzenie ministra klimatu z 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U. poz. 2485)Poziomy odzysku i recyklingu: • załącznik nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych do dnia 31 grudnia 2014 r.
Sprawozdanie, opłata produktowa, opłata depozytowa – dla wprowadzających baterie i akumulatoryTerminy: sprawozdania ‒ do 28 lutego lub do 15 marca, opłaty ‒ do 15 marca 2022 r.
• Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory, czyli przedsiębiorcy, którzy:‒ wprowadzają do obrotu baterie lub akumulatory (w tym zamontowane w sprzęcie lub pojazdach) po raz pierwszy na terytorium kraju;‒ dokonują importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby swojej działalności; ‒ zlecają wytworzenie baterii lub akumulatorów i których oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach;‒ sprzedają detalicznie baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe i akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe;‒ zbierają zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, które bezpośrednio przekazują do zakładu przetwarzania.• Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów• Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Sprawozdania sprzedawcy detaliczni składają przez BDO ‒ do 15 marca. Zbierający i przetwarzający mają to zrobić do 28 lutego za rok poprzedni (także przez BDO). Sprzedawcy detaliczni baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych składają sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej do marszałka województwa.Opłaty wszyscy zobowiązani wnoszą do marszałka województwa. Na zasadach de minimis zwolnienia stosuje się do wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu:‒ baterie/akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,‒ baterie/akumulatory przemysłowe, baterie/akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.Uwaga! Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO. • ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. poz. 521; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)Wysokość opłat:• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. poz. 1671)• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. poz. 808)• rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz.U. poz. 1672)• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. poz. 811)
Zaświadczenia dla wprowadzających baterie i akumulatoryTermin: do 28 marca 2022 r.
• Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne• Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory przenośne jest obowiązany wydać zaświadczenie wprowadzającemu lub podmiotowi pośredniczącemu, z któ- rymi zawarł umowę. Są one sprzekazywane także marszałkowi województwa. Na razie stosuje się uchylone już rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r., ponieważ w BDO nie uruchomiono odpowiedniej funkcjonalności. • rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz.U. poz. 812)
Opłata na publiczne kampanie edukacyjne – dla wprowadzających baterie i akumulatoryTermin: do 15 marca 2022 r.
Wprowadzający baterie i akumulatory Wprowadzający albo przeznacza na kampanię odpowiednią kwotę za rok poprzedni do 1 marca, albo wnosi ją na konto urzędu marszałkowskiego do 15 marca. Jeżeli opłata na publiczne kampanie edukacyjne nie przekracza 10 zł, to wprowadzający baterie i akumulatory nie ma obowiązku finansowania kampanii ani składania sprawozdania o nich. • art. 37 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. poz. 521; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)
Sprawozdanie i opłata za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: produktowa oraz na publiczne kampanie edukacyjneTerminy: sprawozdania ‒ do 15 marca 2022 r., opłaty ‒ do 15 marca, kampanie edukacyjne ‒ do 31 stycznia
• Wprowadzający sprzęt• Autoryzowani przedstawiciele• Zbierający zużyty sprzęt• Prowadzący zakład przetwarzania • Prowadzący działalność w zakresie recyklingu • Prowadzący działalność w zakresie innego niż recykling procesu odzysku Sprawozdanie składa się za pomocą BDO do marszałka województwa.Opłatę produktową wpłaca się na rachunek urzędu marszałkowskiego.Opłata na publiczne kampanie edukacyjne powinna zostać wniesiona na rachunek urzędu marszałkowskiego do 31 stycznia za rok poprzedni. Przy ustalaniu masy sprzętu wprowadzonego do obrotu nie uwzględnia się masy tego, który został wywieziony z kraju przez wprowadzającego lub innego przedsiębiorcę, na podstawie odpowiednich dokumentów.Nie uwzględnia się masy baterii i akumulatorów stanowiących przynależność albo część składową tego sprzętu.W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej się nie wnosi.Zgodnie z regulacjami de minimis wprowadzającego zwal- nia się z opłaty produktowej, jeśli wprowadza do obrotu:‒ małogabarytowy sprzęt, o łącznej średniorocznej masie nieprzekraczającej 100 kg,‒ wielkogabarytowy sprzęt, o łącznej średniorocznej masie nieprzekraczającej 1000 kg.Na zasadach de minimis wprowadzający jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej, jeżeli wysokość środków na kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym. • ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151)Stawki opłat:• rozporządzenie ministra środowiska z 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1194)• rozporządzenie ministra środowiska z 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. poz. 1499)
Sprawozdanie do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu ZanieczyszczeńTermin: do 31 marca 2022 r.
Niektóre podmioty prowadzące instalacje, od których wymaga się posiadania pozwolenia zintegrowanego, m.in. właściciele stoczni, zajmujący się górnictwem i przetwórstwem węgla, impregnacją drewna, hodowlą ryb i skorupiaków czy oczyszczaniem ścieków przemysłowych Sprawozdanie składa się do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i przez aplikację POL_PRTR do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Sprawozdanie składa się, gdy doszło do przekroczenia obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006. • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE z 2006 r. L 33, s. 1)• art. 236b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2269)• rozporządzenie ministra środowiska z 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. poz. 1154)• rozporządzenie ministra środowiska z 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. poz. 1154)
Uwaga! W opracowaniu nie zajmowaliśmy się obowiązkami organizacji odzysku. ©℗