Od niedawna prowadzę komis samochodowy. Chciałbym poszerzyć swoją działalność i sprowadzać używane auta z zagranicy, które następnie będę wystawiał w moim komisie. Czy jeśli nie uda mi się sprzedać takiego pojazdu w ciągu 30 dni, to czy mam obowiązek go zarejestrować?

Marcin Nagórek, radca prawny
Kwestię rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych z zagranicy uregulowano w art. 71 ust. 7 prawa o ruchu drogowym. Postanowiono w nim, że: „Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia”. Co istotne, regulacje dotyczą w tym samym stopniu osób sprowadzających pojazdy z terenu UE samodzielnie na własny rachunek, jak i osób (przedsiębiorców), którzy zawodowo trudnią się handlem pojazdami używanymi (sprzedaż komisowa). Natomiast sankcje za niespełnienie tego obowiązku określono w art. 140mb prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którym: „Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł”.
Karę nakłada starosta w drodze decyzji administracyjnej. Dodajmy, że sankcja w tym kształcie obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.
Ułatwienie w trudnym okresie
Zasady dotyczące rejestracji zmodyfikował w pewnym zakresie na korzyść sprowadzających pojazdy art. 31ia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na mocy tego przepisu na czas stanu epidemii wydłużono do 60 dni termin rejestracji wynikający z art. 71 ust. 7 prawa o ruchu drogowym z adekwatnym stosowaniem ww. sankcji z art. 140mb tej ustawy. Dodajmy, że przepis ten został dodany ma mocy nowelizacji z 24 czerwca 2021 r., a wszedł w życie 1 lipca 2021 r. A zatem od tego dnia do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii obowiązuje korzystniejsza regulacja, zgodnie z którą obowiązek rejestracji aktualizuje się dopiero po 60 dniach. Niestety dla wielu przedsiębiorców nawet 60-dniowy termin jest jednak zbyt krótki, aby znaleźć nabywcę pojazdu. Zwłaszcza gdy sprowadzony samochód wymaga naprawy w warsztacie. Na marginesie warto dodać, że konieczne jest także wykupienie ubezpieczenia OC pojazdu.
Postulaty zmian
Interesująca dla przedsiębiorców prowadzących komisy może być informacja, że do Sejmu pod koniec listopada ub.r. została złożona petycja Stowarzyszenia Komisów w sprawie zmiany ww. art. 71 ust. 7 prawa o ruchu drogowym (zarejestrowana pod symbolem BKSP-144-IX-444/21). Postuluje ona zastąpienie obowiązku dokonania rejestracji pojazdów sprowadzanych z krajów członkowskich UE w ciągu 30 dni od ich sprowadzenia – obowiązkiem wyłącznie zgłoszenia nabycia tych pojazdów w takim samym terminie 30 dni. Na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi na stronie Sejmu nie ma informacji co do sposobu rozpoznania petycji. Przy czym zgodnie z przepisami powinna być ona rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. Pozostaje czekać na rychłe merytoryczne stanowisko w sprawie i być może przedstawienie alternatywnych zmian przepisów, które w przyszłości ułatwiłyby komisom prowadzenie działalności sprzedażowej.
Podstawa prawna
• art. 71 ust. 7, art. 140mb ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2328)
• art. 31ia ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 218)