Marcin Nagórek, radca prawny
Kwestię rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych z zagranicy uregulowano w art. 71 ust. 7 prawa o ruchu drogowym. Postanowiono w nim, że: „Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia”. Co istotne, regulacje dotyczą w tym samym stopniu osób sprowadzających pojazdy z terenu UE samodzielnie na własny rachunek, jak i osób (przedsiębiorców), którzy zawodowo trudnią się handlem pojazdami używanymi (sprzedaż komisowa). Natomiast sankcje za niespełnienie tego obowiązku określono w art. 140mb prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którym: „Kto: