Jak wynika z opisu, spółka posiada zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości. Co do zasady powinno ono zostać spłacone przez dłużnika, ale w pewnych sytuacjach wójt gminy ma możliwość je umorzyć. Takie uprawnienia daje mu art. 67a par. 1 pkt 3 w zw. z art. 67b par. 1 ordynacji podatkowej. Organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Ponadto organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a ordynacji podatkowej.
Zatem kluczowe jest, czy przypadek spółki opisanej w pytaniu należy potraktować jako uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. W praktyce właśnie te przesłanki w przypadku podatku od nieruchomości ocenia wójt. W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że ważnego interesu podatnika nie można ograniczać tylko do sytuacji nadzwyczajnych czy też zdarzeń losowych uniemożliwiających uregulowanie zaległości podatkowych. Pojęcie to funkcjonuje bowiem w zdecydowanie szerszym znaczeniu, uwzględniającym też trudną sytuację ekonomiczną podatnika, wysokość jego dochodów oraz wydatków, możliwości zarobkowania i perspektywy spłaty zaległości wiążące się z wiekiem i stanem zdrowia podatnika (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3139/13).