Nowe zasady wynagradzania kierowców, prowadzenia działalności transportowej i kontroli naruszeń. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców. W dużej mierze ma ona wdrożyć rozwiązania niezbędne z uwagi na unijny Pakiet Mobilności.

I tak od 20 maja przyszłego roku prawo unijne narzuci przedsiębiorcom, którzy wykonują przewóz drogowy rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony, wymagania podobne do tych wobec „dużego transportu”. Tym samym tego rodzaju działalność będzie wymagała posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.
A to oznacza, oprócz konieczności uzyskania zezwoleń administracyjnych, także spełnienie rygorów związanych z posiadaniem zabezpieczenia finansowego oraz stosowanie się do przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. Dziś czas pracy kierowców pojazdów do 3,5 tony nie jest normowany. Po wejściu w życie nowego prawa obowiązkowe będzie np. stosowanie w takich pojazdach tachografów.
Zmiany oznaczają również, że przedsiębiorcy będą ponosili znacznie surowsze konsekwencje za przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów. Dziś nawet jeśli waga teoretycznie 3,5-tonowego pojazdu przekracza 8, a nawet 9 ton, najczęściej kończy się na mandacie w wysokości 500 zł nałożonym na kierowcę.
Oprócz tego ustawodawca rozszerza katalog naruszeń, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem (jest niezbędna do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego), i doprecyzowuje przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej z uwzględnieniem zasad kontroli takich operacji transportowych w Polsce. Według nowych reguł przewoźnicy nie będą mogli wykonywać przewozów kabotażowych w danym państwie członkowskim przez cztery dni od zakończenia ostatniego takiego przewozu w tym państwie.
Jeśli chodzi o zmianę zasad wynagradzania kierowców, to projekt przewiduje uchylenie przepisów o podróży służbowej, w konsekwencji czego kierowcom w transporcie międzynarodowym nie będą przysługiwały diety i ryczałty za noclegi w kabinach ciężarówek jako odrębne, nieopodatkowane i nieoskładkowane świadczenia. Zamiast tego będzie możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania jednej trzeciej diety przysługującej na dzień pracy w danym państwie. Natomiast w przypadku świadczeń za ZUS będzie można odliczyć całą wysokość diety. Z zastrzeżeniem, że te odliczenia nie mogą spowodować, że podstawa oskładkowania była mniejsza niż średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw.
Zasady wynagradzania kierowców w przewozach krajowych się nie zmienią.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów