Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) powinien ocenić, czy symbol chronionego oznaczenia geograficznego może być zarejestrowany jako element znaku towarowego – orzekł Sąd Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczyła zarejestrowanego w 2012 r. oznaczenia graficznego dla klasy 29 (olej z nasion dyni spełniający warunki korzystania z chronionego oznaczenia geograficznego „styryjski olej z nasion dyni”). W 2018 r. regionalna izba rolnicza i leśna w Styrii wniosła wniosek o unieważnienie tego oznaczenia. Argumentowała, że zarejestrowany znak towarowy zawiera element będący chronionym oznaczeniem graficznym – tzw. symbol ChOG, o którym mowa w rozporządzeniu unijnym w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Decyzją EUIPO oznaczenie zostało unieważnione. Sprawa trafiła do Sądu UE.
Ten stwierdził nieważność decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Sąd zgodził się z EUIPO w zakresie tego, że przyznanie ochrony własności intelektualnej unijnemu symbolowi takiemu jak ChOG mogłoby naruszać unijny system ochrony oznaczeń pochodzenia geograficznego – wszak możliwość jego stosowania powinni mieć wszyscy przedsiębiorcy spełniający warunki oznaczania swoich towarów takim symbolem.
Orzekający podkreślił jednak, że EUIPO powinien przeprowadzić konkretne i całościowe badanie znaku zawierającego element w postaci symbolu ChOG. Przedmiotem analizy powinno być to, czy pozostałe elementy kwestionowanego znaku towarowego nie wywołują u odbiorców wrażenia istnienia związku między jego właścicielem lub użytkownikiem a organizacją, której przysługują prawa do godła ChOG, będącego częścią zarejestrowanego znaku. Istotne jest również zbadanie, czy chroniony symbol stanowi dominujący element spornego znaku towarowego, przez co konsumenci mogliby zostać wprowadzi w błąd.
Zdaniem Sądu UE izba odwoławcza EUIPO naruszyła prawo, nie przeprowadzając poprawnej analizy przed unieważnieniem prawa własności do zarejestrowanego znaku towarowego. Unijny urząd będzie musiał zapłacić koszty postępowania sądowego i ponownie przeanalizować sprawę. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 1 grudnia 2021 r. w sprawie T-700/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia