Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1676) implementującej do polskich przepisów dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z 14 listopada 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych.
Więcej podmiotów