Sanepid nakazał zmianę informacji na etykiecie bułki tartej produkowanej przez moją firmę. Zarzucił, że napis „Bułka tarta wypiekana z ciasta pszennego” nie odzwierciedla faktycznego procesu technologicznego. Czy organ mógł decyzją nałożyć na nas obowiązek zmiany etykiety produktu?

Nie, sanepid nie może narzucić producentowi zmiany napisu na etykiecie, gdyż ocena rzetelności informacji towarzyszących danemu produktowi spożywczemu nie leży w jego gestii. Pogląd ten potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 20 kwietnia 2021 r. (sygn. akt II SA/Po 388/20). W orzeczeniu tym sąd stwierdził, że poza obszarem właściwości rzeczowej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pozostają te aspekty produkcji żywności lub obrotu nią (w tym jej pakowania i oznaczania), które nie mają wpływu na spełnienie przez żywność wymogów higienicznych, sanitarnych i zdrowotnych oraz których naruszenie nie zagraża zdrowiu bądź życiu człowieka. Poznański WSA podkreślił, że w sytuacji, gdy nie zaistniało naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, a więc nie doszło do naruszeń w zakresie bezpieczeństwa żywności, żadna regulacja wskazująca na właściwość organów inspekcji sanitarnej nie daje jej uprawnień do wydania decyzji w sprawie etykietowania produktów spożywczych.