Nie, urząd gminy nie może wymagać od nabywców nieruchomości dodatkowych opłat związanych z wyceną sporządzaną przez rzeczoznawców majątkowych. Z art. 28 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej należącej do gminy następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, zgodnie z przepisami owej ustawy. Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Co jednak istotne, w ramach ich określenia gmina nie ma pełnej swobody. Musi bowiem uwzględniać inne przepisy wspomnianej ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Biorąc pod uwagę sytuację opisaną przez czytelnika, na szczególną uwagę zasługują regulacje art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z pierwszej grupy tych norm wynika, że „gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta”. Gospodarowanie to polega natomiast w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Z kolei w art. 23 ust. 1 pkt 2 jest mowa o obowiązku po stronie organu administracji zapewnienia wyceny nieruchomości.