Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dwa, korzystne dla przedsiębiorcy, wyroki w sprawach skarg na decyzje określające wysokość podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu Sąd uwzględnił uchwałę Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 roku, wydaną z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, dotyczącą kontroli przez sądy administracyjne instrumentalnego wszczynania postepowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia - informuje Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP na wniosek przedsiębiorcy wstąpił do dwóch postępowań toczących się przed WSA w Warszawie w sprawach ze skarg przedsiębiorcy na decyzje określające wysokość podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.

WSA w Warszawie, wyrokami z dnia 6 września 2021 r. (sygn. akt III SA/Wa 477/21 i III SA/Wa 491/21), uchylił zaskarżone decyzje organu odwoławczego. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd podzielił stanowisko Rzecznika MŚP, że w sytuacji, gdy organ postępowania przygotowawczego wszczyna postępowanie karne skarbowe na krótko przed upływem terminu przedawnienia, organ odwoławczy powinien poczynić ustalenia czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie zostało wykorzystane w sposób instrumentalny. W uzasadnieniu decyzji organu podatkowego powinny znaleźć się informacje niezbędne do oceny, czy w okolicznościach konkretnej sprawy wystąpił materialnoprawny skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Sąd stwierdził, iż brak tych informacji w wydanych przez organ decyzjach prowadzi do stwierdzenia, że przedmiotowe decyzje powinny zostać uchylone. To kolejne korzystne rozstrzygnięcia uwzględniające uchwałę NSA z dnia 24 maja 2021 roku, I FPS 1/21, wydaną z wniosku Rzecznika MŚP.

- Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego została wydana, na mój wniosek, zaledwie w maju br., a już mamy kilka korzystnych wyroków dla przedsiębiorców, które się na nią powołują. Cieszę się, że ta tarcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą działa i mogą oni dzięki niej uchronić się przed instrumentalnym wszczynaniem postępowań karnych skarbowych. Wierzę, że dzięki niej uda się pomóc jeszcze wielu przedsiębiorcom – podkreśla Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.