Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony – nie krótszy jednak niż 30 dni. Jakkolwiek nie wynika to wprost z ustawy o podatkach lokalnych, to zawieszenie działalności gospodarczej w systemie CEIDG niestety nie wpływa na zawieszenie obowiązku w podatku od nieruchomości. Nie ma też znaczenia, że chodzi np. o działalność gospodarczą wykonywaną jedynie sezonowo. Takie założenie jest prezentowane w orzecznictwie sądowym. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 22 lipca 2020 r. (sygn. akt I SA/Sz 990/19) jednoznacznie stwierdzono m.in., że zawieszenie działalności gospodarczej nie jest zdarzeniem mającym wpływ na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości bądź na jego wysokość, gdyż opodatkowaniu nim podlega nieruchomość, a nie działalność gospodarcza podatnika. „Podatek od nieruchomości jako podatek o charakterze majątkowym płacony przez przedsiębiorcę nie nawiązuje do efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez jej wykorzystywanie. Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej podmiotu nie oznacza ustania jego bytu prawnego i podatkowo-prawnego. Nie oznacza to również definitywnego zaprzestania działalności gospodarczej. W konsekwencji fakt czasowego zawieszenia działalności gospodarczej nie jest równoznaczny z utratą charakteru nieruchomości jako posiadanej przez przedsiębiorcę i nadal związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej” – wyjaśnił sąd w uzasadnieniu.
Czytelnik nie ma zatem podstaw, aby domagać się od gminy zawieszenia daniny. Być może rozwiązaniem jest skierowanie do wójta wniosku, w którym zaproponuje on gminie opracowanie zwolnień przedmiotowych w tym podatku, przy czym ich przyjęcie wymaga uchwały rady gminy.
Podstawa prawna
• art. 22 i 23 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162)
• art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. b ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 401)