Jak pisaliśmy na łamach DGP, kompromis, który posłanka PiS Jadwiga Emilewicz i autorka procedowanej w Sejmie ustawy zawarła z Ireneuszem Zyską, wiceministrem klimatu, zakłada, że 1 stycznia 2022 r. obecny system opustowy zastąpi system net-meteringu 1 : 1 z obowiązkiem uiszczania, poza pełną opłatą dystrybucyjną, opłaty OZE i kogeneracyjnej. W tym drugim modelu prosumenci rozliczają ilość energii elektrycznej pobranej z sieci w stosunku do tej do niej wprowadzonej. Zaś od 1 stycznia 2024 r. ma wejść w życie proponowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska system net-billingu. Ma się on opierać na odrębnym rozliczeniu energii wprowadzonej do sieci i z niej pobranej na podstawie bieżącej ceny giełdowej. Chodzi zatem o rozliczenia oparte na wartości wytworzonej energii.
W tej chwili toczą się ustalenia co do szczegółów autopoprawki do projektu Emilewicz. Ma być ona rozpatrywana przez sejmową podkomisję we wrześniu.
Wczoraj swój apel w tej sprawie przekazało nam POBE. Podkreśla w nim, że „wsparcie rozwoju instalacji prosumenckich to wsparcie oczekiwań milionów Polaków”.
Reklama
„Organizacje zrzeszone w POBE z zainteresowaniem przyjmują propozycje złożone 2 lipca 2021 r. w poselskim projekcie zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. Na szczególne wyróżnienie zasługuje propozycja nowego modelu tzw. systemu opustów wprowadzająca bilansowanie energii wyprodukowanej i pobranej w stosunku 1 : 1 z pokrywaniem opłat dystrybucyjnych przez prosumentów” – czytamy.
Jak dodano, zaproponowany model zapewni wiele korzyści. – Jest stosunkowo prosty i nieskomplikowany w rozliczaniu, a zarazem sprawiedliwy społecznie, gdyż równoważy koszty pomiędzy energią wyprodukowaną, a pobraną – argumentują sygnatariusze apelu. W ich ocenie rozwiązanie to ma szansę zapewnić dokładne dopasowanie mocy instalacji do zapotrzebowania, zapobiegając przewymiarowaniu mikroinstalacji OZE. Jest ono również, dodają, zrównoważone ekonomicznie, gdyż pokrywanie przez użytkowników opłat dystrybucyjnych nie generuje dodatkowych kosztów dla spółek obrotu.
Zdaniem POBE system opustów z rozliczaniem energii 1 : 1 jest także zgodny z dyrektywą RED II. Zaś zapisane w nim przeniesienie pełnych kosztów dystrybucji na prosumentów jest zgodne z dyrektywą rynkową.
Jednocześnie POBE deklaruje chęć włączenia się w dopracowanie propozycji systemu rozliczeń instalacji prosumenckich.