Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (dalej: u.i.o.ś.) na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może:
1) wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej: