Sanepid ukarał restauratora trzema karami w wysokości 10 tys. zł każda, nakazując też ich natychmiastowe wykonanie. Po stronie przedsiębiorcy stanął rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, co doprowadziło do wstrzymania wykonalności sankcji.

Kary na przedsiębiorcę z Łukowa nałożył tamtejszy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w kwietniu 2021 r. Rzecznik przyłączył się do sporu już na etapie odwoławczym, a więc w postępowaniach toczących się przed Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie. Zakwestionował on wymierzenie restauratorowi administracyjnych kar pieniężnych w kwocie łącznej 30 tys. zł. Była to konsekwencja kontroli przeprowadzonej w obiekcie w styczniu i lutym 2021 r. Sanepid wskazał na naruszenia obowiązku przygotowania i podawania posiłków i napojów klientom lokalu zgodnie z wymogami obowiązującymi w okresie pandemii, co miało bezpośrednio zagrażać życiu lub zdrowiu gości.
– Organ nie może powoływać się w swojej decyzji na bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia w kontrolowanym obiekcie, tym bardziej że w żaden sposób nie udowodnił, że w dniu prowadzonej kontroli personel obsługujący klientów był nosicielem SARS-CoV-2, a jest to elementarną przesłanką, by móc w ogóle mówić o tego typu zagrożeniu – powiedział dr Marek Woch, dyrektor generalny w biurze RMiŚP.
Rzecznik wniósł więc o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji oraz o jej uchylenie i umorzenie sprawy. W efekcie lubelski PWIS w czerwcu 2021 r. poinformował o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji PPIS w Łukowie i pismami z dnia 6 lipca 2021 r. zakończył postępowania wobec ww. przedsiębiorcy.