Od 2019 r. nie ma już wymogu przedstawiania znaku towarowego w formie graficznej. W efekcie w ostatnim czasie znaki multimedialne, ruchome i holograficzne zyskują coraz większą popularność. We Francji np. zarejestrowano już ok. 700 oznaczeń holograficznych. Dostrzegając potrzebę ujednolicenia zasad badania zgłoszeń nowych rodzajów znaków, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wraz z krajowymi urzędami ds. własności intelektualnej wypracowały wspólną praktykę. Uzgodnione zasady opublikowano w formie kilkudziesięciostronicowego dokumentu „Wspólny komunikat. Nowe rodzaje znaków: badanie wymogów formalnych i podstaw odmowy”, który dostępny jest na stronie EUIPO oraz Urzędu Patentowego RP. Wytyczne wskazują m.in., jakie wymogi formalne należy spełnić podczas przygotowywania zgłoszenia i z jakiego powodu znak nie zostanie zarejestrowany. Przydadzą się one również na późniejszym etapie – gdy konkurent zgłosi sprzeciw wobec rejestracji znaku lub gdy spróbuje unieważnić zarejestrowany już znak. W dokumencie opisano bowiem, w jaki sposób oceniać podobieństwo pomiędzy różnymi rodzajami znaków towarowych, np. znakiem słowno-graficznym i ruchomym.
Wytyczne będą obowiązywać od 14 lipca 2021 r. Co istotne, wspólna praktyka będzie obowiązywać nie tylko dla postępowań, które zostały wszczęte po tej dacie, lecz także dla postępowań będących już w toku.