Jak podano, przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych przedłożył minister rozwoju, pracy i technologii. Projekt ustawy obejmuje zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawców.

W projekcie określono zasady kontroli nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe. Jak podano, obecnie zasadą jest, że kontrolę nad kasami sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa. W sytuacji, gdy taka organizacja nie działa, kontrolę nad kasami sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku – reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Zaproponowano również przepisy, które rozstrzygają o losach kas zapomogowo-pożyczkowych w razie zmiany struktury organizacyjnej pracodawcy (np. połączenia lub podziału likwidacji). W takiej sytuacji, walne zebranie członków będzie musiało podjąć uchwałę o dostosowaniu struktury organizacyjnej i statutu kas do struktury organizacyjnej pracodawcy.

Reklama

Według KPRM, uzupełniono i doprecyzowano przepisy dotyczące m.in.: zasad udzielania pożyczki bądź zapomogi (np. szczegółowe określenie zasad poręczenia pożyczki), pokrywania kosztów działania międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, możliwości podjęcia uchwały o likwidacji kasy zapomogowo-pożyczkowej z własnej inicjatywy walnego zebrania członków, zasad dokonywania rozliczeń kwestii majątkowych w razie likwidacji kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Projekt przewiduje także możliwość tworzenia kas przez co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy. Dotychczas możliwość taką miało co najmniej 10 pracowników. Zdaniem autorów przepisów, rozwiązanie to pozwoli uelastycznić warunki przynależności do kas zapomogowo-pożyczkowych. W szczególności będą mogli do nich przynależeć nie tylko pracownicy, ale także inne osoby wykonujące pracę zarobkową (np. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itp.).

Jak podano, nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, działające na podstawie obecnych przepisów, staną się kasami zapomogowo-pożyczkowymi w rozumieniu projektowanych przepisów ustawy. Konsekwencją będzie konieczność dostosowania statutów kas do zmienianej podstawy prawnej w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.