Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na decyzję głównego inspektora farmaceutycznego, dotyczącą cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Powodem była sprzedaż produktów leczniczych innej kontrolowanej aptece.

W 2016 r. kontrola wykazała, że prowadzona przez skarżącą apteka przez kilka lat sprzedawała drugiej placówce produkty lecznicze i inny asortyment (m.in. kosmetyki i suplementy diety). W 2017 r. wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofnął zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ze względu na naruszenie prawa farmaceutycznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 994 ze zm.). Decyzję utrzymał w mocy GIF, a rozpatrujący skargę na nią Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził naruszenie przez podmiot prowadzący aptekę art. 86a ustawy. W uzasadnieniu podkreślono zwłaszcza, że w sprawie nie była istotna wartość zbytych produktów i to, że zaliczały się do nich nie tylko leki dostępne na receptę, bo samo naruszenie art. 86a wiąże się z koniecznością cofnięcia zezwolenia.
Argumenty sądu pierwszej instancji podzielił NSA. Sędziowie zwrócili uwagę na dwie nowelizacje, które weszły w życie w 2015 r., a w których ustawodawca wprowadził zakaz nie tylko sprzedaży, lecz także jakiegokolwiek zbywania produktów leczniczych przez aptekę innej aptece ogólnodostępnej. Stwierdzenie naruszenia tego zakazu skutkuje obligatoryjnym cofnięciem zezwolenie na prowadzenie apteki.
Jak przypomniał NSA, przepisy miały na celu przede wszystkim skuteczniejsze zwalczanie procederu tzw. dystrybucji odwróconej produktów leczniczych, który we wspomnianym czasie zdecydowanie się nasilił i spowodował problemy z dostępnością leków w aptekach i hurtowniach. Z tego powodu większy zakres uprawnień zyskała też inspekcja farmaceutyczna.
Sąd nie przychylił się do argumentu o konieczności ustalania okoliczności, w jakich doszło do transakcji. Uznał także, że cofnięcie zezwolenia było jedynym możliwym działaniem, który mogła podjąć inspekcja. Jak podkreślono w uzasadnieniu, „biorąc pod uwagę, że zbycia produktów leczniczych wbrew ustawowemu zakazowi już dokonano, nie wiadomo nawet, jaki właściwie miałoby sens nakazanie usunięcia stwierdzonych uchybień czy zaprzestania naruszeń, o którym mowa w skardze kasacyjnej”.
Wyrok (który jako pierwszy opisał branżowy portal mgr.farm) jest prawomocny.

orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 marca 2021 r., sygn. akt II GSK 744/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia