Komentując tym samym projekt kolejnych zmian w kodeksie postępowania cywilnego. W nieopublikowanym jeszcze dokumencie Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmianę art. 1843 par. 4 zd. 1. Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu wezwanie do udziału stron w spotkaniu informacyjnym np. o mediacji jest fakultatywne. MS chce, by było obligatoryjne.
Rzecznikowi nie podoba się to zwłaszcza w odniesieniu do spraw gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy. Wymóg stawiennictwa wiąże się bowiem z koniecznością zorganizowania wolnego terminu, poświęcenia czasu na spotkanie, dojazd etc. Zdaniem organu zobowiązanie do stawiennictwa nie jest ani adekwatne, ani proporcjonalne. Zwłaszcza że przy braku zawarcia ugody jedna ze stron będzie musiała pokryć koszty przeprowadzenia spotkania informacyjnego. Projektowane przepisy nie precyzują też, czy strony będą musiały stawić się osobiście, czy też wystarczy obecność ich pełnomocników.
W ocenie rzecznika MSP bardziej zasadnym rozwiązaniem byłoby zmodyfikowanie art. 2052 k.p.c. w ten sposób, że oprócz wymienionych w tym przepisie pouczeń sądy byłyby zobowiązane do przesyłania stronom – na początku postępowania – informacji o możliwościach i korzyściach z mediacji. Dałoby to taki sam efekt jak udział w spotkaniu informacyjnym, a pozwoliłoby na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.
Jak argumentuje przedstawiciel organu, należy też zastanowić się nad celowością obligatoryjnego kierowania stron na spotkania informacyjne w przypadkach, gdy przed wszczęciem postępowania sądowego chociaż jedna z nich podjęła realną próbę mediacji. Te same wątpliwości dotyczą sytuacji, w których nastąpiło wcześniejsze zawezwanie do próby ugodowej.