Z szybszej procedury rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych już można korzystać. Prawnicy uważają, że pozwoli ona uniknąć najczęściej popełnianych pomyłek i usprawni cały proces

Urząd Patentowy RP 17 marca 2021 r. wprowadził nową, przyspieszoną procedurę rozpatrywania niektórych zgłoszeń, tj.:
  • o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz
  • prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.
Dzięki trybowi Fast Track (szybka ścieżka) zgłoszenia mają być krócej badane i szybciej rejestrowane (a w przypadku znaków towarowych także opublikowane) niż w przypadku skorzystania z tradycyjnej formy zgłoszeń. To procedura podobna do tej, którą stosuje od kilku lat Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
– Przy optymistycznym scenariuszu czas rejestracji może się skrócić nawet o połowę. Jednak UP RP dopiero niedawno zaprezentował nową procedurę, więc nie zdążyliśmy dowiedzieć się jeszcze, jak ona funkcjonuje w praktyce – wskazuje Piotr Zawadzki, radca prawny i rzecznik patentowy w kancelarii prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. A jego kancelaryjna koleżanka, aplikant adwokacki Ewa Bugajska, zauważa, że badanie formalne zgłoszenia znaku towarowego w trybie zwykłym powinno zajmować średnio od miesiąca do dwóch. Jednak w przypadku wykrycia nieprawidłowości przez UP RP (np. nieuiszczenia opłaty od zgłoszenia czy błędnie skonstruowanego wykazu towarów) postępowanie to może ulec przedłużeniu nawet o kilka kolejnych miesięcy. – Przyspieszony tryb rozpatrywania zgłoszeń już na wstępie ma eliminować tego rodzaju błędy, bo wprowadza m.in. wymogi uiszczenia opłaty z góry i sporządzenia wykazu towarów i usług zgodnie z oficjalną (zharmonizowaną) bazą terminów – wskazuje Ewa Bugajska.
Tryb przyspieszony nie wpłynie jednak na trzymiesięczny termin, w którym możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec znaku towarowego przez uprawnionych z wcześniejszych praw. A jeśli tak się zdarzy, to wówczas cała procedura rejestracji zostanie uruchomiona dopiero od momentu rozstrzygnięcia przez urząd patentowy zasadności takiego pisma.
Właściwe zgłoszenie
Aby jednak skorzystać z trybu Fast Track, należy spełnić wiele wymagań w momencie dokonywania zgłoszenia. Przede wszystkim można go dokonać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP). A to oznacza, że zgłaszający lub jego pełnomocnik musi posiadać na tej platformie swoje konto. Następnie na platformie należy wybrać odpowiednio jeden z dedykowanych dla nowego trybu formularzy, tj.:
  • „Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – tryb przyspieszony” lub
  • „Podanie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy – tryb przyspieszony”.
Wypełnione formularze powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo osobistym. W przypadku wieloosobowej reprezentacji podmiotu podania powinny być podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji podmiotu wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji.
Zgłoszenie znaku towarowego może dotyczyć wyłącznie indywidualnego prawa ochronnego. Musi być też jednolite – inaczej mówiąc, zgłoszeniem może być objęty tylko jeden znak towarowy. Z procedury Fast Track wyłączone są wspólne znaki towarowe i gwarancyjne oraz objęte wspólnym prawem ochronnym. Zgłaszane znaki muszą posiadać zdolność rejestracyjną oraz spełniać przesłanki bezwzględne, o których mowa w art. 1291 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324), czyli np. nadawać się do odróżnienia towarów oznaczonych znakiem, a także nie mogą być zgłaszane w złej wierze lub w sprzeczności z dobrymi obyczajami.
W formularzu należy poprawnie podać dane osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zgodnie z nazwą widniejącą w KRS albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – z jednoczesnym wskazaniem aktualnego adresu siedziby albo zamieszkania zgłaszającego. Jeżeli formularz wypełnia pełnomocnik, wówczas należy dołączyć jego dane, pełnomocnictwo potwierdzające możliwość jego działania w imieniu mocodawcy oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli w zgłoszeniu zastrzeżono tzw. uprzednie pierwszeństwa (wynikające z wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego albo wystawienia wynalazku lub wzoru na uznanej wystawie), wówczas do podania należy dołączyć wszystkie konieczne dokumenty potwierdzające ten fakt, np. dowód pierwszeństwa, oraz – o ile są konieczne – tłumaczenie dowodu pierwszeństwa i oświadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa.
Należy również prawidłowo wskazać rodzaj znaku towarowego (np. znak słowny, słowno-graficzny, dźwiękowy, multimedialny, ruchomy, deseń, kolor). Do podania trzeba też dołączyć plik zawierający przedstawienie znaku w określonym formacie (np. JPEG, MP3, MP4 – w zależności od rodzaju znaku). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej urzędu patentowego: www.uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/tryb-fast-track.
Z kolei w przypadku wzoru przemysłowego należy wskazać jego twórcę bądź twórców. Wzory muszą też być zaprezentowane w odpowiedni sposób (np. na neutralnym tle, bez zbędnych komentarzy czy elementów graficznych) i przesłane w formie pliku graficznego JPEG. Zgłaszający może również dołączyć opis ograniczony do wyjaśnienia ilustracji.
Elektronicznie taniej
Koszty skorzystania z Fast Track są porównywalne z tymi, które trzeba uiścić przy skorzystaniu ze zwykłego trybu. – W przypadku znaków towarowych jedyna różnica będzie wynikać z tego, że wszystkie zgłoszenia w trybie przyspieszonym będą rozpatrywane elektronicznie. A warto pamiętać, że już jakiś czas temu UP RP wprowadził rozróżnienie na tradycyjne (papierowe) zgłoszenie z opłatą wynoszącą 450 zł, oraz zgłoszenie elektroniczne za 400 zł – wskazuje mec. Piotr Zawadzki.
Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności – usługi dostępnej w koncie klienta na PUEUP) przed wysłaniem zgłoszenia do urzędu. To ważna kwestia z punktu widzenia niektórych przedsiębiorców. Kaja Seń z kancelarii Affre & Wspólnicy Sp.K. twierdzi, że niektórzy wolą wnosić opłatę samodzielnie, a nie przez pośrednika (który może mieć założone konto w PUEUP), ponieważ trudniej im wykazać ten koszt przed urzędem skarbowym. Prawniczka radzi jednak, aby w tej kwestii skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, który przygotuje najkorzystniejszy sposób rozliczenia zgłoszenia znaku dokonanego z pomocą profesjonalnego pełnomocnika.
Kolejne opłaty
W celu przyspieszenia wydania świadectwa ochronnego dla zgłoszeń rozpatrywanych w trybie Fast Track zgłaszający lub pełnomocnik po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy powinien wnieść na konto UP RP wskazaną w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego opłatę za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego oraz za publikację o udzielonym prawie ochronnym na znak towarowy (90 zł). W przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji należy uiścić wskazaną w decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji opłatę: za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego 150 zł, a za publikację o udzielonym prawie z rejestracji 70 zł. W obu przypadkach można również złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego (art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego).
Wyłączenie z procedury
Co ważne, przez cały okres trwania postępowania zgłoszenie powinno być procedowane elektronicznie. Zgłaszający lub pełnomocnik nie może złożyć oświadczenia o rezygnacji z doręczania korespondencji w postaci elektronicznej. Zmiana sposobu doręczania będzie uznana za okoliczność wyłączającą znak lub wzór z trybu Fast Track.
Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze, że również ewentualne błędy poczynione w podaniu czy pojawiające się wątpliwości ze strony urzędu patentowego mogą wyłączyć zgłoszenie spod możliwości procedowania w trybie Fast Track. Wówczas będzie się ono toczyło się już w trybie zwykłym. Urząd patentowy pisemnie poinformuje o tym fakcie zgłaszającego lub jego pełnomocnika. Mowa tu o sytuacjach, w których zgłoszenie przejdzie wstępne badanie formalne, lecz urząd nabierze zasadniczych wątpliwości co do dopuszczalności rejestracji. W przypadku znaku towarowego może się np. okazać, że jest on obarczony tzw. bezwzględną przeszkodą rejestracyjną, która może być podstawą odmowy udzielenia prawa. Mecenas Piotr Zawadzki wyjaśnia, że przykładem takiej przeszkody może być opisowy charakter znaku, jak w klasycznym przykładzie próby rejestracji słowa „mleko” dla mleka. W przypadku wzoru przemysłowego może to być zaś sytuacja, gdy ilustracje wzoru nie będą odpowiadać wymogom rejestracyjnym, ponieważ w ocenie urzędu nie będą one wyczerpująco ujawniały cech przedmiotu ochrony (np. w przypadku stolika kawowego o trzech nogach dołączymy tylko rzut z przodu i nie będzie widoczna jedna z nóg). ©℗