Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawana przez starostę (a w praktyce – powiatowe urzędy pracy) w kwocie do 5000 zł to forma wsparcia, o którą mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i małe firmy z wybranych branż, najbardziej dotkniętych skutkami epidemii. Przysługuje ona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371; dalej: rozporządzenie), które zastąpiło poprzednie rozporządzenie w tej sprawie (z 19 stycznia 2021 r., Dz.U. poz. 152). W obydwu tych aktach prawnych dotacja stanowi modyfikację takiej formy pomocy wprowadzonej pierwotnie przez tarczę branżową (art. 15zze4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 180; dalej: specustawa o COVID-19).
Dwie grupy