Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawana przez starostę (a w praktyce – powiatowe urzędy pracy) w kwocie do 5000 zł to forma wsparcia, o którą mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i małe firmy z wybranych branż, najbardziej dotkniętych skutkami epidemii. Przysługuje ona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371; dalej: rozporządzenie), które zastąpiło poprzednie rozporządzenie w tej sprawie (z 19 stycznia 2021 r., Dz.U. poz. 152). W obydwu tych aktach prawnych dotacja stanowi modyfikację takiej formy pomocy wprowadzonej pierwotnie przez tarczę branżową (art. 15zze4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 180; dalej: specustawa o COVID-19).
Dwie grupy
W obecnym rozporządzeniu, obowiązującym od 28 lutego br., wprowadzono kilka istotnych zmian. Przede wszystkim nie mamy już dotacji jednorazowej. Wymienione w tym akcie wykonawczym branże (ich lista akurat nie uległa zmianie) mogące skorzystać z pomocy zostały podzielone na dwie grupy. Firmy, których przeważająca działalność jest określona jednym z kodów PKD z pierwszej z nich, mogą ubiegać się o pomoc dwukrotnie. Natomiast te, których przeważającą działalność opisuje kod PKD z drugiego katalogu – wsparcie mogą uzyskać trzykrotnie. [ramka]
O tym, ile razy poszkodowany przez COVID-19 otrzyma pieniądze, zdecyduje kod PKD
Dwie dotacje:
47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach
47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
91.02.Z – działalność muzeów
Trzy dotacje:
49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z – działalność fotograficzna
77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A – działalność agentów turystycznych
79.12.Z – działalność organizatorów turystyki
79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A – nauka języków obcych
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z – działalność szpitali*
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – działalność paramedyczna
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z – działalność obiektów sportowych
93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
* w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1662; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 97), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.
Gdy skorzystano wcześniej
W tej sytuacji naturalnie nasuwa się pytanie: z ilu dotacji może skorzystać mikro lub mały przedsiębiorca, który otrzymał takie wsparcie wcześniej, tj. na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Jeśli dotacja była przyznana na podstawie rozporządzenia z 19 stycznia br., to niejako zalicza się ją na poczet liczby dotacji dostępnych na podstawie aktualnej regulacji, czyli de facto liczbę tę zmniejsza się o jeden (mówi o tym par. 16 rozporządzenia). Obecne przepisy nie wspominają jednak o tym, aby wpływ na liczbę dostępnych dotacji miało np. uzyskanie dotacji z tarczy branżowej, czyli z art. 15zze4 specustawy o COVID-19. Jeśli zatem dany przedsiębiorca otrzymał dotację na tej podstawie, nie ma to wpływu na liczbę dostępnych obecnie dotacji. Tę samą zasadę możemy zresztą zastosować do innych form pomocy ze specustawy. Czyli skorzystanie np. z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (np. z art. 15g albo 15gg specustawy o COVID-19) nie ma wpływu na to, czy dotację będzie można uzyskać dwukrotnie albo trzykrotnie.
Staż krótszy niż rok
Kolejną ważną zmianą, w porównaniu do wsparcia z rozporządzenia z 19 stycznia br., jest rozszerzenie możliwości wykazania co najmniej 40-proc. spadku przychodu (w rozumieniu przepisów podatkowych), co jest warunkiem uzyskania dotacji. We wcześniejszym stanie prawnym spadek ten musiał być wykazany poprzez porównanie: przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
Obecnie jest jeszcze jedna możliwość, a mianowicie można porównać przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2020 r. Ta ewentualność jest istotna zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność prowadzą krócej niż rok oraz których objęły restrykcje w jej prowadzeniu. Młode firmy nie były bowiem w stanie porównać obecnego przychodu z uzyskanym rok wcześniej, a robiąc porównanie do miesiąca poprzedniego, de facto zestawiały ze sobą np. dwa okresy, kiedy ich działalność była ograniczona administracyjnie czy całkowicie zawieszona. Ten ostatni problem nie dotyczy zresztą tylko podmiotów z krótkim stażem na rynku, ale w zasadzie wszystkich tych, którzy o dotację na podstawie obecnego rozporządzenia starają się w marcu, kwietniu albo maju (porównania dotyczyłyby bowiem albo obecnych miesięcy zimowych, albo lockdownu wiosny 2020 r.).
Uwaga! Wskazanie we wniosku danego miesiąca jako tego, w którym nastąpił spadek przychodów, wyklucza możliwość uzyskania kolejnej dotacji na podstawie tego samego miesiąca.
Warunki i forma
Wnioski o dotacje mogą być składane do 31 maja 2021 r. Obecne rozporządzenie wydłużyło bowiem czas na ubieganie się o tę pomoc o dwa miesiące (w porównaniu do rozporządzenia z 19 stycznia).
Wsparcie jest udzielane na zasadach określonych w art. 15zze4 specustawy o COVID-19 z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych rozporządzeniem. Oznacza to m.in., że:
  • wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy;
  • poza ww. wymogami (posiadania statusu mikro lub małego przedsiębiorcy oraz spadku obrotów) warunkiem uzyskania dotacji jest również prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej jednym z wymienionych w rozporządzeniu kodów PKD jako działalności przeważającej według stanu na 30 listopada 2020 r. (przesądza wpis w rejestrze REGON na ten dzień). Jeśli w tej dacie działalność była zawieszona, wsparcie nie może być udzielone;
  • do wniosku o dotację dołącza się oświadczenia o: posiadaniu statusu mikro albo małego przedsiębiorcy, prowadzeniu na 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej wymienionej w rozporządzeniu, niezawieszeniu wykonywania działalności na okres obejmujący ten dzień, a także oświadczenie potwierdzające, że odnotowano spadek przychodu z działalności o co najmniej 40 proc. (według zasad określonych powyżej).