– Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne okazało się sukcesem, umożliwiając dostęp do prostej procedury małym i średnim przedsiębiorcom. Świadczą o tym dane. Od końca czerwca 2020 r. do początku marca 2021 r. w statystykach sądowych odnotowano już 539 takich postępowań. Tyle firm mogło uratować się dzięki przyjaznym dla przedsiębiorców regulacjom – wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Zgodnie z jego deklaracjami celem tego rozwiązania jest szybsze i bardziej efektywne zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli.
Innym efektem nowej ustawy ma być usprawnienie procedury dotyczącej upadłości konsumenckiej poprzez dostosowanie jej do ustawy o KRZ. W postępowaniu tym wprowadzona ma być pełna elektronizacja. W konsekwencji, zgodnie z uzasadnieniem, jedynym narzędziem do składania pism i dokumentów w postępowaniach upadłościowych, a także restrukturyzacyjnych będzie system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe, który stworzono w oparciu na przepisach o KRZ. Drogą tą zapewniony ma być także dostęp do akt postępowania.
Jak wcześniej pisaliśmy, start rejestru planowany jest na 1 lipca 2021 r. Ma on bardzo uprościć prowadzenie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, bo w rejestrze publikowane będą obwieszczenia o postępowaniach. Dodatkowo za jego pośrednictwem dokonywane będą doręczenia elektroniczne.
Obowiązek utworzenia takiego rejestru nakłada na Polskę art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. z 5 czerwca 2015 r., L 141, s. 19). Zgodnie z nim państwa członkowskie mają wprowadzić co najmniej jeden rejestr, w którym ogłasza się informacje o postępowaniach upadłościowych. Na wdrożenie tej regulacji mieliśmy czas do 26 czerwca 2018 r.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów