Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie zaopiniował dwa pierwsze kodeksy branżowe doprecyzowujące regulacje RODO.

Chodzi o tzw. kodeksy postępowań, które można określić jako zbiory dobrych praktyk, tyle że przyjmowane w bardziej sformalizowany sposób i zatwierdzane przez prezesa UODO. Dwa pierwsze właśnie doczekały się pozytywnej opinii. Jeden to kodeks dotyczący ochrony danych przetwarzanych w małych placówkach medycznych (przygotowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”), drugi jest adresowany ogólnie do sektora ochrony zdrowia (przygotowany przez Polską Federację Szpitali). W obydwu doprecyzowano przepisy RODO, np. w zakresie stosowanych zabezpieczeń czy procedur związanych z zabezpieczaniem danych.
Pozytywna opinia nie oznacza, że kodeksy zaczęły formalnie obowiązywać. Najpierw muszą zostać wskazane tzw. podmioty monitorujące. Jeśli uzyskają one akredytację prezesa UODO, to będą mogły rozpocząć procedurę oceny wstępnej na członków danego kodeksu. Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie kodeksu i umieszczenie go w publicznym rejestrze.