Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg na rozbudowę systemu monitorowania jakości energii elektrycznej. Zamówienie podzieliły na dwie części i zastrzegły w ogłoszeniu, że oferta każdego z wykonawców może dotyczyć tylko jednej, wybranej części. To nieco inna sytuacja, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wiele części, choć ostatecznie wykonawcy mogą zawrzeć umowę na tylko jedną z nich.
Jedna z firm zainteresowanych tych zamówieniem zakwestionowała te ograniczenia. Za w pełni prawidłowy uznała sam podział zamówienia, podobnie jak i to, że jeden wykonawca może zdobyć tylko jedną z części. Jej zdaniem nie powinno się natomiast zawężać możliwości składania ofert do tylko jednej z części. To bowiem prowadzi już do ograniczenia konkurencji oraz pokrzywdzenia jednego lub większej liczby uczestników przetargu.