Ignorowanie żądań Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie jest dobrym pomysłem na uniknięcie odpowiedzialności. Poza ewentualną karą we właściwym postępowaniu z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się dodatkowej sankcji za brak współpracy z organem.

Ogłoszona wczoraj kara jest kolejną, którą UODO nałożył za nieudzielanie informacji w toczącym się postępowaniu. Jest ono pokłosiem skargi na warszawską spółkę z o.o. Smart Cities. Aby zweryfikować zarzuty, urząd zażądał informacji m.in. na temat tego, czy firma przetwarza dane skarżącego i czy udostępniła je zewnętrznemu podmiotowi. Odpowiedź, którą otrzymał, nie była satysfakcjonująca, dlatego wysłał kolejne pismo do spółki z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji. Zostało one doręczone, ale nie doczekało się odpowiedzi. Kolejnego wezwania do złożenia wyjaśnień już nie odebrano.
W związku z brakiem reakcji prezes UODO wszczął dodatkowe postępowanie, tym razem w przedmiocie nałożenia kary za brak współpracy. Pismo z informacją o nim również nie zostało odebrane. Jak podkreślono w decyzji nakładającej karę ok. 12,8 tys. zł (po przeliczeniu 3 tys. euro), spółka uniemożliwia rozstrzygnięcie skargi.
„Utrudnianie i uniemożliwianie uzyskania dostępu do informacji, których UODO żądał od Spółki, a które niewątpliwie są w jej posiadaniu, świadczy o rażącym lekceważeniu swoich obowiązków dotyczących współpracy z organem nadzoru w ramach wykonywania przez niego zadań” – napisano w poniedziałkowym komunikacie.
Zdaniem prezesa UODO spółka w sposób umyślny wykazała brak współpracy z organem.
UODO jest konsekwentny w karaniu administratorów, którzy utrudniają mu wykonywanie obowiązków. Najwyższą z dotychczasowych kar za brak współpracy nałożył na głównego geodetę kraju, który nie wpuścił jego pracowników i odmówił zgody na przeprowadzenie zleconych im czynności. Konsekwencją było nałożenie maksymalnej kary finansowej, jaką przepisy przewidują w przypadku administracji publicznej.
„Od organu publicznego należy oczekiwać szczególnego, większego niż w przypadku podmiotów prywatnych, zrozumienia i szacunku dla działań podejmowanych przez inne organy w ramach ich ustawowo określonych zadań, oraz większego stopnia współpracy w realizacji tych zadań” – napisano w uzasadnieniu decyzji UODO z lipca 2020 r.