Jestem przedsiębiorcą. Wraz z drugim przedsiębiorcą chcielibyśmy zawrzeć umowę dowodową. Czy mogą być nią objęte roszczenia wynikające z wszystkich czynów niedozwolonych?

Umowa dowodowa to instytucja prawna, która została dodana kilkanaście miesięcy temu do kodeksu postępowania cywilnego (art. 4589) – przy okazji przywrócenia do polskiego porządku prawnego odrębnego postępowania gospodarczego. W założeniu – ma przyspieszyć rozwiązywanie sporów gospodarczych. Mówiąc w skrócie: strony danego stosunku prawnego (np. umowy) mogą się umówić, że w razie sporu sądowego wyłączają konkretne dowody – nie będzie zatem możliwości powoływania się na nie w toku postępowania.
Aby wyeliminować ryzyko związane z kwestionowaniem istnienia umowy dowodowej lub jej treści, trzeba przy tym spełnić określone wymogi. Zawarcie takiej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności albo postaci ustnej przed sądem. Jeżeli zaś strony zawarły kolejno następujące po sobie umowy dowodowe, to w razie wątpliwości uważa się, że umowa późniejsza utrzymuje w mocy postanowienia tej wcześniejszej, których nie da się ze sobą pogodzić. Nieważna jest z kolei umowa dowodowa zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.
Umowa dowodowa musi dotyczyć konkretnego stosunku prawnego wynikającego z umowy cywilnoprawnej. Niedopuszczalne jest objęcie jej zakresem ogółu stosunków między stronami. Wykluczone jest również objęcie umową dowodową roszczeń wynikających ze stosunków pozaumownych, w tym z czynów niedozwolonych.
Trzeba podkreślić, że zarzut nieważności lub bezskuteczności umowy dowodowej można podnieść najpóźniej na posiedzeniu, na którym druga strona powołała się na umowę, a jeżeli uczyniono to w piśmie procesowym ‒ maksymalnie w następnym piśmie bądź na najbliższym posiedzeniu. Późniejsze podniesienie takich zarzutów będzie bezskuteczne.
Reasumując: przedsiębiorcy z pytania czytelnika nie mogą zawrzeć umowy dowodowej, którą będą objęte roszczenia wynikające z wszystkich czynów niedozwolonych.

wzór

UMOWA DOWODOWA
Zawarta w Płocku 22 grudnia 2020 r. pomiędzy:
X sp. z o.o. zs. w Płocku, adres: ul. Papierowa 57, 09-400 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000012345, reprezentowaną przez prezesa Zarządu Irminę Kowalską, zwaną dalej: Generalnym Wykonawcą
a
Y sp. z o.o. zs. w Płocku, adres: ul. Księżycowa 23, 09-400 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000011111, reprezentowaną przez prezesa Zarządu Lilianę Nowak, zwaną dalej: Podwykonawcą.
Par. 1
Strony zgodnie oświadczają, że w 10 października 2020 r. zawarły umowę o roboty budowlane.
Par. 2
Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnego sporu sądowego, jaki mógłby pomiędzy nimi powstać w związku z realizacją umowy określonej w par. 1 niniejszej umowy, wyłączają z tego postępowania sądowego dowody w postaci korespondencji elektronicznej na okoliczność przebiegu negocjacji poprzedzających zawarcie umowy określonej w par. 1.
Par. 3
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
........................................................ ..................................……
(Generalny Wykonawca) (Podwykonawca)
Podstawa prawna
• art. 4588 par. 4 oraz art. 4589 par. 1 i 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575)