statystyki

Prawo

rozwód

wróć do działu: Prawo »

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd, wówczas gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że między nimi została zerwana wszelka istniejąca do tej pory więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, a opierając się na doświadczeniu życiowym można przyjąć, że powrót małżeństwa do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Kiedy sąd nie orzeka rozwodu
Każde z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Sąd nie orzeknie jednak rozwodu, gdy:

- żąda go jedno z małżonków wyłącznie winne rozkładu pożycia, chyba że drugie z małżonków wyrazi zgodę albo odmowa zgody byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
- wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Pozew
Pozew o rozwód wnosi się do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jedno tam przebywa. W innych przypadkach pozew wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, a gdy i tej podstawy nie ma, to dla miejsca zamieszkania powoda.
Sąd orzeka rozwód:

- z winy jednego z małżonków,
- z winy obojga małżonków,
- bez orzekania o winie.

Orzekanie o winie
Małżonkowie mogą złożyć wniosek o zaniechanie orzekania o winie. Każde z nich może cofnąć ten wniosek aż do momentu prawomocnego orzeczenia o rozwodzie.
W wyroku rozwodowym sąd z urzędu rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, o wysokości alimentów, a jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie – o sposobie korzystania z niego przez czas wspólnego zamieszkiwania po rozwodzie. Na zgodny wniosek małżonków sąd może orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu go jednemu, gdy drugie wyrazi zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego albo pomieszczenia zastępczego.

Kwestia nazwiska
W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu to z małżonków, które po zawarciu małżeństwa zmieniło swoje dotychczasowe nazwisko, może wrócić do nazwiska, które nosiło przed ślubem. Wystarczy, że złoży oświadczenie w tej sprawie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Skutki rozwodu
Po uprawomocnieniu się wyroku o rozwód małżeństwo zostaje rozwiązane, a każde z małżonków może założyć nową rodzinę. Małżonek rozwiedziony może wrócić do swojego poprzedniego nazwiska.
Jeżeli małżonkowie nie zawierali wcześniej umowy o rozdzielności majątkowej, ustaje między nimi wspólność majątkowa i powstaje rozdzielność majątkowa.
Powstaje obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu (alimenty).

4 KROKI Jak otrzymać rozwód
Krok 1
Wystąpienie o rozwód
Pozew o rozwód do sądu okręgowego może złożyć każde z małżonków. Powód składa go razem z załącznikami w biurze podawczym sądu lub przesyła do sądu listownie (najlepiej listem poleconym), aby mieć potwierdzenie nadania. Składając pozew bezpośrednio w sądzie, należy na kopii domagać się potwierdzenia tego faktu przez urzędnika przyjmującego pozew.
Krok 2
Dodatkowe informacje zawarte w pozwie
W uzasadnieniu pozwu o rozwód należy zawrzeć oświadczenie o liczbie, wieku i płci dzieci, stosunków majątkowych i zarobkowych obu małżonków oraz czy i jaką umowę małżeńską zawierali.
Krok 3
Dodatkowe żądania zawarte w pozwie
O wydanie postanowienia ustalającego na czas trwania procesu wzajemne obowiązki małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny, opieki nad dziećmi oraz sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania.
Krok 4
Opłaty za rozwód
Od pozwu sąd pobiera wpis tymczasowy, którego wysokość sam określa. Orzekając o rozwodzie, sąd określa wpis ostateczny, biorąc pod uwagę m.in. sytuację majątkową stron.

Pozew o rozwód - wzór
Pozew o rozwód - instrukcja

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

Podstawa prawna
* Art. 56–61 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty