Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

- osiągnął wiek emerytalny,
- podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Od 1 stycznia 2013 r. o emeryturę rolniczą w dotychczasowym wieku emerytalnym (60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna) będą mogły ubiegać się wyłącznie: kobiety urodzone do dnia 31 grudnia 1952 r. i mężczyźni urodzeni do dnia 31 grudnia 1947 r. Pozostałym osobom wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższany o 1 miesiąc w każdym kwartale (szczegóły w dalszej części).

Emerytura rolnicza może zostać również przyznana, jeśli ubezpieczony spełnia łącznie następujące warunki:

- wieku 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
- podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
- zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Emerytura wcześniejsza będzie przyznawana tylko tym rolnikom, którzy wymienione wyżej warunki spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r.

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy:

- podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
- prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
- od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.