Podatnicy podatku od nieruchomości zobligowani są składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Taką należy przesłać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Z kolei deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) musi zostać przedstawiona organom podatkowym w terminie do 31 stycznia danego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Resort finansów udostępnia wzór takiej deklaracji. Formularz stanowi jedynie pomoc w określeniu przez rady gmin na mocy uchwał obowiązującego wzoru druku podatkowego.