Prowadzenie apteki jest działalnością reglamentowaną, dlatego na otwarcie apteki potrzebne jest zezwolenie. Aptekę może założyć każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej, pod warunkiem jednak że: nie prowadzi hurtowni farmaceutycznej lub złożył wniosek o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie (istnieje zakaz łączenia obydwu działalności); nie zostało mu w ciągu ostatnich 3 lat odebrane zezwolenie na prowadzenie apteki. Wnioskodawca musi dawać również rękojmię należytego prowadzenia apteki.

Ograniczenia ilościowe

W ustawie Prawo farmaceutyczne istnieje ograniczenie co do liczby posiadanych aptek. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może posiadać więcej niż 1 proc. aptek na terenie województwa, nie może być również członkiem grupy kapitałowej, która ten warunek spełnia.

Zezwolenia

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w dowolnej formie: działalności jednoosobowej lub spółki, przedsiębiorca musi wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki do wojewódzkiego inspektora inspekcji farmaceutycznej. Wniosek musi zostać złożony na specjalnym formularzu wraz z załącznikami określonymi w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. W tych aktach prawnych została dokładnie opisana procedura wydawania zezwolenia i określone wymogi, jakie musi spełnić przedsiębiorca. Chodzi tu m.in. o dołączenie w formie załącznika do wniosku planu zagospodarowania budynku, łącznie z opisem technicznym pomieszczeń, w którym będzie prowadzona apteka (szczegółowe warunki techniczne i sanitarne - w tym ilość i wielkość pomieszczeń w aptece, ich niezbędne wyposażenie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia do ustawy Prawo farmaceutyczne). Potrzebna jest opinia sanepidu itp. Założyciel apteki musi również przedstawić kandydaturę kierownika apteki (czyli osoby, która będzie ją prowadzić).

Kto może kierować apteką

Kierownikiem apteki może zostać wyłącznie magister farmacji, który posiada prawo wykonywania zawodu, 5-letni staż pracy w zawodzie lub ewentualnie posiada specjalizację z zakresu farmacji - w takim przypadku - według nowego prawa wystarczy 3-letni staż pracy. Jeżeli właściciel apteki jest magistrem farmacji, sam może pełnić funkcję kierownika i nie musi zatrudniać na tym stanowisku innego magistra farmacji.Inspekcja weryfikuje wszystkie dokumenty dołączone do wniosku, przeprowadza kontrolę lokalu, w którym ma być prowadzona apteka oraz zasięga opinii okręgowej rady aptekarskiej o osobie, której kandydatura została przedstawiona na stanowisko kierownika apteki. Samorząd aptekarski musi potwierdzić, czy kandydat spełnia wszystkie wymogi i czy w związku z tym udziela mu rekomendacji.Jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione, inspekcja udziela zezwolenia. Jest ono wydawane zazwyczaj bezterminowo. Jednakże apteka musi rozpocząć działalność w ciągu 3 miesięcy od jego udzielenia, w przeciwnym razie zezwolenie wygasa.

Dokumentacja

Po otrzymaniu zezwolenia właściciel apteki musi przedłożyć odpowiednią dokumentację w Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia - jest ona potrzebna do udzielenia refundacji dla niektórych sprzedawanych leków. W Funduszu należy złożyć m.in.: zezwolenie na prowadzenie apteki, dokument potwierdzający kwalifikacje kierownika, wyciąg z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzony numer konta bankowego, na które będą spływać pieniądze z tytułu refundacji itp.

Zatrudnienie pracowników

W każdej aptece musi być zatrudniony kierownik, tj. farmaceuta z odpowiednim stażem. Farmaceuta musi być obecny w godzinach otwarcia apteki. W aptece może być zatrudnionych ponadto cztery kategorie pracowników (ich liczba jest dowolna):

  • - farmaceuci - osoby z prawem samodzielnego wykonywania zawodu;
  • - stażyści - osoby, które skończyły studia, ale nie uzyskały jeszcze prawa samodzielnego wykonywania zawodu;
  • - technicy;
  • - stażyści technicy.

Obie grupy stażystów odpowiednio są zatrudnione na umowę o pracę albo odbywają staż w ramach studiów. Większość studentów odbywa obecnie staż podczas nauki ze względu na nowe przepisy dostosowane do wymagań europejskich. W takim przypadku osoby takie nie są zatrudniane na umowę o pracę.

Tomasz Pietryga

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 53, poz. 533 ze zm.).