Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione, tj. farmaceuci, posiadający odpowiednie kwalifikacje, świadczą usługi farmaceutyczne. Usługi te obejmują w szczególności: wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzanie leków recepturowych oraz leków aptecznych, a także udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych. Apteki dzieli się na:

  • - ogólnodostępne, które przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły,
  • - szpitalne, zaopatrujące oddziały szpitalne, które nie obsługują bezpośrednio pacjentów; wymagania stawiane personelowi takich aptek nie różnią się od wymagań stawianych osobom pracującym w aptekach otwartych,
  • - zakładowe, zaopatrujące w zakładach opieki zdrowotnej, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne itd.

W ramach aptek ogólnodostępnych istnieje podział na te sprzedające wyłącznie leki gotowe, tj. w oryginalnych opakowaniach producentów bądź przepakowywane z większych opakowań do mniejszych („fasowane”), zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta oraz przepisaną przez lekarza receptą oraz takie, które oprócz leków gotowych sprzedają również leki recepturowe, które samodzielnie przygotowują farmaceuci według receptury.

NAPISZ DO
Naczelna Izba Aptekarska
ul. Długa 16
00-238 Warszawa
tel. (22) 635 92 85
nia@nia.org.pl
Kto może pracować w aptece

Apteką kieruje farmaceuta po studiach farmaceutycznych, mający pięcioletni staż pracy w aptece; poza nim prawo wydawania leków (pracy przy pierwszym stole, jak to określają sami farmaceuci) mają tylko inni farmaceuci (magistrzy, jak się przyjęło określać wszystkich farmaceutów). Personel o nieco niższych kwalifikacjach - technicy farmacji - bywa zatrudniany głównie do prac związanych z przygotowaniem leków recepturowych. Do zadań kierownika apteki należy: organizacja pracy w aptece, polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych.

Tomasz Pietryga

Podstawa prawna

  • - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. nr 187, poz. 1565).
  • - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. nr 183, poz. 1531).