NOWOŚCI W PRAWIE:

JUŻ OBOWIĄZUJĄ

CIT-8E
30 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 1363). Na jego podstawie do 30 września 2022 r. podatnikom, którzy wybrali rozliczenie w ramach ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT), przedłużono termin na złożenie deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy (druk CIT-8E). Przedłużenie dotyczy tych podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodu spółek, w których przypadku rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Polski Ład 2.0
Większość regulacji ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265) weszła w życie 1 lipca 2022 r.
Nowelizacja nazywana Polskim Ładem 2.0 przewiduje m.in. likwidację ulgi dla klasy średniej, co dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych ma być zrekompensowane obniżeniem z 17 proc. do 12 proc. stawki w pierwszym progu skali podatkowej. Jednocześnie utrzymano obowiązującą od początku roku kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł), ale w związku z obniżeniem stawki podatku kwota zmniejszająca podatek zmieniła się z 5100 zł na 3600 zł.
Z kolei część przedsiębiorców zyskała możliwość odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych. I tak:
  • liniowcy mogą ująć w kosztach albo odliczyć od dochodu zapłacone składki zdrowotne do limitu 8700 zł;
  • ryczałtowcy mogą odliczyć od przychodu 50 proc. zapłaconych składek;
  • podatnicy na karcie podatkowej mogą pomniejszyć podatek o 19 proc. zapłaconych składek.
Uwaga! Podatnicy mogą uwzględnić składki zapłacone w 2022 r., czyli także przed 1 lipca.
Co ważne, już wypłacając wynagrodzenie w lipcu 2022 r. (niezależnie za jaki okres jest to wypłata), płatnik stosuje zasady naliczania zaliczek wprowadzone przepisami przejściowymi od lipca 2022 r., tj. bez rozliczenia ulgi dla klasy średniej i z zastosowaniem stawki PIT 12 proc. zamiast 17 proc.
Z kolei większość przedsiębiorców uwzględni nowe regulacje już w lipcu, wyznaczając swoje zaliczki na PIT lub ryczałt za czerwiec bądź drugi kwartał 2022 r. Tutaj wyjątkiem są podatnicy opłacający uproszczone zaliczki, którzy dokonają ich pierwszego pomniejszenia dopiero przy zapłacie zaliczki za lipiec, czyli płaconej do 22 sierpnia 2022 r.
Istotne znaczenie dla podatników ma również przewidziana w przepisach przejściowych Polskiego Ładu 2.0 możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt. I tak do 22 sierpnia 2022 r. będzie można złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku podjęcia takiej decyzji należy sporządzić spis z natury na dzień 1 lipca br., co w przyszłości pozwoli uwzględnić koszty towarów handlowych, materiałów, wyrobów gotowych itd. kupionych lub wytworzonych w pierwszym półroczu 2022 r. lub jeszcze wcześniej.
Uwaga! Podatnik, który przejdzie na opodatkowanie według skali od 1 lipca 2022 r., będzie musiał po zakończeniu roku złożyć PIT-28 dla pierwszego półrocza i PIT-36 dla dochodów z drugiej połowy roku.
Z kolei do 2 maja 2023 r. podatnicy, którzy obecnie płacą podatek liniowy lub ryczałt, będą mogli wybrać na cały 2022 r. opodatkowanie według skali podatkowej. W tym celu muszą zawiadomić o takim wyborze naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym (PIT-36) składanym za 2022 r.
Uwaga! Skorzystanie z możliwości wyboru opodatkowania według skali podatkowej w drugiej połowie 2022 r. pozbawia prawa do przejścia na skalę dla całego 2022 r.
Polski Ład 2.0 przywraca też preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 r. Z podwójnej kwoty wolnej (60 tys. zł) korzystać będą wszyscy samotni rodzice.
Uwaga! Z rozliczenia jako samotny rodzic nie może skorzystać osoba, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze 500 plus.
Z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. wzrosła także kwota dochodów dziecka, która nie powoduje utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Z kolei renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z własnej kwoty wolnej.
Od przyszłego roku zostaną też ujednolicone terminy rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Wszystkie te zeznania będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.
Po zmianach oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą zawarte w jednym wzorze formularza PIT-2. Co istotne, płatnik nie poniesie odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez podatnika.
Ponadto od 1 stycznia 2023 r. osoby mające kilka różnych źródeł dochodu równocześnie będą mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o 3600 zł. W przypadku jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Od 1 stycznia 2023 r. kwota wolna będzie uwzględniana także w rozliczeniu miesięcznym przy umowach zlecenia.
Ułatwienia w prowadzeniu PPE przez pracodawców
1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. poz. 904). Nowelizacja przewiduje przeniesienie z pracodawców na instytucje finansowe obsługujące PPE obowiązków administracyjnych związanych z PPE (sporządzanie informacji rocznej dotyczącej realizacji programów przekazywanej corocznie organowi nadzoru, informowanie organu nadzoru o zmianie danych zarządzającego). Po zmianach pracodawca musi natomiast przekazywać Polskiemu Funduszowi Rozwoju SA z siedzibą w Warszawie oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na 1 stycznia i na 1 lipca w danym roku kalendarzowym. Oświadczenie będzie przekazywane w postaci elektronicznej albo postaci papierowej do 31 stycznia i do 31 lipca w danym roku kalendarzowym.
Uproszczono także tryb przekazywania organowi nadzoru przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź o ograniczeniu wysokości składek podstawowych w PPE. Takie porozumienia nie będą już rejestrowane przez organ nadzoru w drodze decyzji administracyjnej, a pracodawca będzie jedynie przekazywać organowi informację o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią porozumienia.
Skrócony został również z 12 do 6 miesięcy okres wypowiedzenia, jeżeli pracodawca jednostronnie podejmie decyzję o likwidacji programu PPE.
Ponadto nowelizacją wprowadzono pełną możliwość wnoszenia składek dodatkowych, a także zezwolono na odprowadzanie składki dodatkowej z innych źródeł niż wynagrodzenie za okresy, w których uczestnik programu nie otrzymywał od pracodawcy wynagrodzenia.
Uwaga! Pracodawcy do 31 grudnia 2026 r. mają czas na dostosowanie prowadzonych programów do wprowadzonych zmian.

OD 7 LIPCA

E-Urząd Skarbowy
Zgodnie z ustawą z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1310) system e-Urząd Skarbowy zastąpi dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy i będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla:
  • podatników,
  • płatników,
  • pełnomocników,
  • komorników sądowych,
  • notariuszy.
E-Urząd Skarbowy ma zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom pakiet spójnych usług online do kompleksowego załatwiania spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej. Dotyczy to także m.in. przesłania czynnego żalu za pośrednictwem e-US. Ponadto osoby korzystające z e-US nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń.
W ustawie z 8 czerwca 2022 r. przedłużono także terminy na złożenie informacji o cenach transferowych (informacja TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (oświadczenie TPR). Jeśli ich termin złożenia upływa:
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. – to termin przedłużono do 30 września 2022 r.
  • w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – to termin przedłużono o trzy miesiące.
Ponadto po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 8 czerwca 2022 r. w ordynacji podatkowej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej nie będą podlegać wpłaty dokonane nie tylko na poczet ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale również na poczet podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów.
Ustawa wejdzie w życie 7 lipca 2022 r., przy czym część jej przepisów zacznie obowiązywać w innych terminach (m.in. z mocą wsteczną weszły regulacje przewidujące przedłużenie terminów na złożenie informacji TPR oraz oświadczenia o TPR).

od 12 LIPCA

Wyższa opłata przy zatrudnianiu cudzoziemca
Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 13 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. poz. 1346) wchodzi w życie 12 lipca br. Od tego też dnia wzrośnie wpłata wnoszona przez pracodawcę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie ona wynosić 100 zł, a nie jak obecnie 30 zł. Przy czym oświadczenia złożone przed 12 lipca 2022 r. będą podlegały wpłacie w dotychczasowej wysokości, tj. 30 zł.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 30 czerwca 2022 r.