Na początku marca 2022 r. przedsiębiorca zlikwidował działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Podatnik rozważa otworzenie jesienią nowej działalności gospodarczej. Czy rozpoczynając ją, podatnik będzie mógł wybrać opodatkowanie przychodów z tej działalności w formie ryczałtu?
Z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika, że sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Przepis ten dotyczy również podatników, którzy w danym roku zrezygnowali z prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie – jeszcze w tym samym roku – ponownie rozpoczęli jej prowadzenie. Nie ma bowiem przepisu szczególnego mającego zastosowanie w takich przypadkach, a wprowadzenie takiego przepisu nie jest również przewidziane w ramach zmian w Polskim Ładzie, które mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewidziana jest jedynie możliwość zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej na opodatkowanie na zasadach ogólnych.