Firma, której pomagaliśmy uzyskać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, złożyła 4 grudnia 2020 r. wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Środki będą wypłacane od stycznia 2021 r. Warunkiem pomocy jest niedokonywanie zwolnień. Klient jednak na początku grudnia, tj. w miesiącu, w którym złożył wniosek, pożegnał się z kilkoma pracownikami. Obawia się, że w związku z tym, iż naruszył zakaz zwolnień, nie otrzyma wsparcia. Czy wypłata dofinansowania zostanie wstrzymana?

TEMAT: Środki pomocowe
problem: Kryteria dofinansowania z FGŚP
Środki powinny mu być wypłacone w styczniu 2021 r., a zakaz zwolnień odnosi się do miesięcy, w których dofinansowanie jest wypłacane. Klient biura wprawdzie dokonał zwolnień pracowników, ale miało to miejsce w grudniu, tj. w miesiącu, w którym złożył wniosek. W tym czasie nie otrzymał jeszcze pomocy, tym samym nie naruszył zakazu. Wskazać należy, że art. 15gg ust. 8 specustawy o COVID-19 mówi, że podmiot, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń.
Chodzi tu więc o zwolnienia w trybie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1608; tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych). Klasycznym przykładem rozwiązania angażu w tym trybie jest zwolnienie w związku z likwidacją etatu. Oznacza to, że zakaz z art. 15gg ust. 8 specustawy o COVID-19 nie obejmuje wszystkich trybów rozwiązania stosunków pracy z pracownikiem. [ramka]
Wyjątki od zakazu
Ochrona stosunków pracy wynikająca z art. 15gg ust. 8 specustawy o COVID-19 nie obejmuje następujących przypadków:
• wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika,
• rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
• rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron,
• rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na jaki została zawarta.
Artykuł 15gg ustawy o COVID-19 zakazuje wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego słowo „pobrać” oznacza: „wziąć coś jako zapłatę, wynagrodzenie, przydział itp.”, „skorzystać z czegoś jako źródła w celu zużytkowania lub podtrzymania swoich funkcji” (źródło: https://sjp.pwn.pl/). Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że zakaz obejmuje miesiące, w których firma otrzymała (pobrała) dofinansowanie. W analizowanym stanie faktycznym dotyczy to więc: stycznia, lutego i marca 2021 r. Nie obejmuje natomiast grudnia 2020 r., gdyż pracodawca złożył w tym miesiącu wniosek, ale formalnie nie otrzymał świadczenia. Oczywiście zakaz nie obejmuje też miesięcy przypadających przed złożeniem wniosku, czyli np. listopada czy października.
Beneficjent, który naruszył art. 15gg ust. 8 ustawy o COVID-19, musi zwrócić na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, z którego otrzymał środki, całość otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie.
Rada dla klienta biura: Pracodawca może pożegnać się z pracownikiem w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych w miesiącach poprzedzających moment wypłaty dofinansowania z FGŚP.
Podstawa prawna
• art. 15gg ust. 8 i 23 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; specustawa o COVID-19)