Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2019 r. Kartą nauczyciela dyrektor szkoły musi w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, jeśli jego zdaniem doszło do "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka". Zapis ten spotkał się z falą krytyki środowisk nauczycielskich, a o potrzebie jego zmiany resort edukacji rozmawiał z nauczycielskimi związkami zawodowymi podczas spotkań zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

W obecnej nowelizacji Karty nauczyciela – uchwalonej w listopadzie przez Sejm – wydłużono do 14 dni czas na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka", a także doprecyzowano, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło.

Określono również maksymalny czas na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o jego umorzenie – rzecznik ma to zrobić nie później niż w terminie 3 miesięcy od wszczęcia tego postępowania.

Zdecydowano także, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

W nowelizacji Karty nauczyciela znalazły się też zapisy nowelizujące inne ustawy, m.in. Prawo oświatowe i ustawę o systemie oświaty. Wprowadzono m.in. zasadę publikowania, w formie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, listy jawnych zadań egzaminacyjnych z ustnej matury z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Lista jawnych zadań egzaminacyjnych ma dotyczyć egzaminu maturalnego przeprowadzanego od roku szkolnego 2022/2023.

W środę Senat odpowiedział się w głosowaniu za wprowadzeniem do obecnej nowelizacji czterech poprawek zaproponowanych przez KO i Lewicę. Wszystkie te cztery poprawki zostały w czwartek negatywnie zaopiniowane przez połączone sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W pierwszej z poprawek dotyczących postępowań dyscyplinarnych Senat zaproponował, by zapis mówiący o czynie "naruszającym prawa i dobro dziecka", zastąpić zapisem o czynie "naruszającym prawa, godność i nietykalność osobistą dziecka".

Druga z poprawek dotycząca postępowań skraca maksymalny czas na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania lub o jego umorzenie z trzech miesięcy do miesiąca.

Trzecia z poprawek popartych przez Senat dotyczy jednego z zapisów nowelizujących ustawę Prawo oświatowe. Zgodnie z nim minister edukacji będzie mógł inicjować, koordynować i wspierać prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie oświaty, a także może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, uczelniom, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową. W poprawce zaproponowano, by zadania te były zlecane nie na drodze umowy, ale konkursu.

Czwarta z poprawek popartych przez Senat dotyczy szkolnictwa artystycznego. Chodzi o zapis regulujący kwestię dofinansowywania kosztów konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych przez artystów "o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym". W poprawce zaproponowano, aby wyrazy "o znaczącym dorobku" zastąpić wyrazami: "o uznanym dorobku".

Poprawki senackie zostały negatywnie zaopiniowane także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ostatecznie o tym, czy poprawki zaproponowane przez Senat zostaną wprowadzone do nowelizacji, zdecyduje Sejm w głosowaniu zaplanowanym na czwartek wieczór. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/