W poniedziałek senacka komisja zdrowia rozpatrywała nowelizację ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jej celem jest wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z koronawirusem.

Członkowie komisji poparli poprawki zgłoszone do projektu przez senatorów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Kilka poprawek do ustawy zgłosiła przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera (KO). Jedna z nich przewiduje, że personel podmiotów leczniczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, ratownicy medyczni i pracownicy placówek handlowych będą obowiązkowo poddawani badaniu na obecność koronawirusa raz w tygodniu. Badania te miałyby być finansowane z budżetu państwa.

Senator Małecka-Libera zgłosiła także poprawkę zaproponowaną przez wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego, korygującą odesłania do niewłaściwych artykułów. Jak wynika ze sprawozdania komisji, senatorowie poparli te zmiany.

Poprawki do nowelizacji zgłosił również senator Wojciech Konieczny (Lewica). Jedna z nich przewiduje, że pracownikom placówek, w których leczeni są pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługiwałby specjalny dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia. Koszty tego dodatku miałyby być finansowane z budżetu państwa.

Za nowelizacją wraz ze wszystkimi poprawkami zgłoszonymi przez KO i Lewicę opowiedziało się czterech członków komisji, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wiceminister Janusz Cieszyński wskazał, że przyjęta przez Sejm nowelizacja umożliwia zawieszenie egzaminów dla osób wykonujących zawody medyczne. Zawieszone zostaną obowiązki sprawozdawcze wobec NFZ, a także obowiązkowe kontrole w laboratoriach diagnostycznych, stacjach krwiodawstwa i w innych instytucjach ochrony zdrowia.

Ustawa ułatwia powrót do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne mające co najmniej 5-letnią przerwę w jego wykonywaniu.

Nowelizacja zakłada, że wojewodowie będą mogli wydawać decyzje o skierowaniu lekarzy, dentystów i lekarzy odbywających staż do pracy przy zwalczaniu epidemii. W ustawie wskazano, kogo można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii. Wyłączeni będą m.in. wychowujący dziecko do 14 lat, kobiety w ciąży oraz osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Skierowanie będzie mógł otrzymać tylko jeden rodzic, jeśli oboje są medykami.

Ponadto m.in. uproszczony będzie sposób dostarczania decyzji o kwarantannie, hospitalizacji i izolacji – będzie można ją przekazywać ustnie, a dopiero później w formie pisemnej.