Minister Zalewska przypomniała, że "system edukacji został stworzony dla dziecka", dlatego zadaniem szkoły jest nie tylko nauczanie, ale również wychowanie. "Szkoła musi wychowywać zgodnie z tym, jak to wychowanie widzą rodzice. Dlatego od początku konstruowania nowego prawa oświatowego jesteśmy nie tylko z nauczycielami, ale i rodzicami. Chcemy, aby rodzice byli partnerami w podejmowaniu decyzji (dotyczących nauczania i wychowania – PAP)" – podkreśliła szefowa resortu edukacji. Dodała, że w szkole jest wiele spraw, które muszą być uzgadniane razem z rodzicami. "Świat się zmienia. Co roku do szkół przychodzą inne dzieci, dlatego też musimy zmieniać system edukacji" - wskazała.

Prezes Fundacji "Rodzice Szkole" Wojciech Starzyński powiedział, że "nie da się zbudować szkoły na miarę XXI w., bez aktywnego udziału w jej życiu uczniów, nauczycieli i oczywiście rodziców". Pozytywnie ocenił działania resortu polegające na włączeniu rodziców w budowę systemu edukacji. "Jest to wyraźnie widoczna zamiana polityki oświatowej ministerstwa edukacji narodowej i obecnego rządu. Tak sprzyjającej atmosfery umożliwiającej wprowadzenie rodziców do szkół, pozwalającej na oddziaływanie rodziców na życie szkolne, dającej możliwość wpływania na programy wychowawcze, nie było w ciągu ostatnich 30 lat" – podkreślił Starzyński.

Celem konferencji zorganizowanej przez Fundację "Rodzice Szkole" jest m.in. upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową rad rodziców, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół oraz współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

Rada rodziców jest organem szkoły niezależnym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, który reprezentuje ogół rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest obowiązkowo wyłaniana spośród rodziców w każdej szkole dla dzieci i młodzieży, wyjątkiem szkół przyszpitalnych i sanatoryjnych.

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Do kompetencji rady rodziców należy m.in. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.(PAP)

autor: Wojciech Kamiński