"Nowe przepisy ujednolicą system funkcjonowania jednostek kontrterrorystycznych oraz uregulują zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych przez policjantów oraz w trakcie doskonalenia zawodowego w związku z prowadzeniem działań kontrterrorystycznych" - wskazuje Centrum Informacyjne Rządu.

Przygotowany przez MSWiA projekt przewiduje wydzielenie w Policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, czyli działań wobec sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu takiego przestępstwa.

Nowo powołana służba składać się będzie z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Biura Operacji Antyterrorystycznych (podlegającego bezpośrednio komendantowi głównemu) oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Przygotowanie sił i środków do realizacji działań kontrterrorystycznych będzie koordynował dowódca BOA.

Pododdział BOA będzie sprawować nadzór merytoryczny nad realizacją działań bojowych i szkoleniowych oraz wykorzystaniem sił i środków samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych. "Zdecydowano też, że działania kontrterrorystyczne realizowane przez BOA i samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji będą miały pierwszeństwo przed innymi czynnościami realizowanymi przez te jednostki. Rozwiązanie takie zwiększy skuteczność reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym" - wskazuje CIR.

Dowódca BOA i jego zastępcy będą powoływani przez komendanta głównego Policji spośród oficerów służby kontrterrorystycznej.

W projekcie przewidziano także możliwość odstąpienia od przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. "Przepis ten pozwoli na wykorzystanie wszelkich środków do ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej" - wskazuje CIR i przypomina, że podobne rozwiązanie zastosowano w ustawach regulujących funkcjonowanie m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Zasadniczo nowe przepisy mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

autorka: Olga Zakolska